Loading...
Instagram Futbalnet

Dodatočné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie

S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

Prílohy k žiadosti – rodinné domy a jednoduché stavby:
 • Geometrický plán zamerania novostavby (pri novostavbách a pri zmene vonkajšieho ohraničenia stavieb) – priložiť k žiadosti
 • Opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • Revízne správy: elektrina, plyn, atest vodotesnosti žumpy (predložiť pri kolaudačnom konaní)
 • Rozhodnutie na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
 • Správny poplatok:
  • prevodom z účtu v banke, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • poštovým poukazom na účet obce, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • v hotovosti do pokladnice obce
  • na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
Prílohy k žiadosti – stavby na podnikateľské účely:
 • Geometrický plán zamerania novostavby (pri novostavbách a pri zmene vonkajšieho ohraničenia stavieb) – priložiť k žiadosti
 • Opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • Revízne správy: elektrina, plyn, atest vodotesnosti žumpy (predložiť pri kolaudačnom konaní)
 • Záväzné stanovisko ObÚ v Dolnom Kubíne – štátny okresný hygienik
 • Vyjadrenie ORPaZZ v Dolnom Kubíne
 • Vyjadrenie Okresného úradu v Dolnom Kubíne: odbor ŽP, odbor dopravy
 • Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí (Stredoslovenská distribučná, a. s., Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovak Telekom, a. s., OúŽP)
 • Rozhodnutie na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
 • Správny poplatok:
  • prevodom z účtu v banke, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • poštovým poukazom na účet obce, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • v hotovosti do pokladnice obce
  • na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia

Môžete nás nájsť

Instagram

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧