Loading...
Instagram Futbalnet

Kolaudačné rozhodnutie

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel. Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby.

Prílohy k žiadosti – rodinné domy a jednoduché stavby:
 • Geometrický plán zamerania novostavby (pri novostavbách a pri zmene vonkajšieho ohraničenia stavieb) -priložiť k návrhu
 • Opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • Revízne správy:elektrina, plyn, atest vodotesnosti žumpy (predložiť pri kolaudačnom konaní)
 • Rozhodnutie na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
 • Správny poplatok:
  • prevodom z účtu v banke, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • poštovým poukazom na účet obce, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • v hotovosti do pokladnice obce
  • na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
Prílohy k žiadosti –stavby na podnikateľské účely:
 • Geometrický plán zamerania novostavby (pri novostavbách a pri zmene vonkajšieho ohraničenia stavieb) -priložiť k návrhu
 • Opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • Revízne správy: elektrina, plyn, atest vodotesnosti žumpy (predložiť pri kolaudačnom konaní)
 • Záväzné stanovisko ObÚ v Dolnom Kubíne–štátny okresný hygienik
 • Vyjadrenie ORPaZZ v Dolnom Kubíne
 • Vyjadrenie Okresného úradu v Dolnom Kubíne: odbor ŽP, odbor dopravy
 • Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí (Stredoslovenská distribučná, a. s., Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovak Telekom, a. s., OúŽP)
 • Rozhodnutie na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
 • Správny poplatok:
  • prevodom z účtu v banke, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • poštovým poukazom na účet obce, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • v hotovosti do pokladnice obce
  • na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia rodinne domy a jednoduché stavby

Môžete nás nájsť

Instagram

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧