Loading...
Instagram Futbalnet

Sadzobník správnych poplatkov - stavebné konanie

Sadzobník správnych poplatkov obce Kraľovany podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

účinný od 01. 01. 2013

sadzobnik_sp_01-2015

Dodatočné stavebné povolenie

Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.

Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

Kolaudačné rozhodnutie

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel. Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby.

Prílohy k žiadosti – rodinné domy a jednoduché stavby:
 • Geometrický plán zamerania novostavby (pri novostavbách a pri zmene vonkajšieho ohraničenia stavieb) -priložiť k návrhu
 • Opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • Revízne správy:elektrina, plyn, atest vodotesnosti žumpy (predložiť pri kolaudačnom konaní)
 • Rozhodnutie na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
 • Správny poplatok:
  • prevodom z účtu v banke, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • poštovým poukazom na účet obce, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • v hotovosti do pokladnice obce
  • na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
Prílohy k žiadosti –stavby na podnikateľské účely:
 • Geometrický plán zamerania novostavby (pri novostavbách a pri zmene vonkajšieho ohraničenia stavieb) -priložiť k návrhu
 • Opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • Revízne správy: elektrina, plyn, atest vodotesnosti žumpy (predložiť pri kolaudačnom konaní)
 • Záväzné stanovisko ObÚ v Dolnom Kubíne–štátny okresný hygienik
 • Vyjadrenie ORPaZZ v Dolnom Kubíne
 • Vyjadrenie Okresného úradu v Dolnom Kubíne: odbor ŽP, odbor dopravy
 • Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí (Stredoslovenská distribučná, a. s., Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovak Telekom, a. s., OúŽP)
 • Rozhodnutie na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
 • Správny poplatok:
  • prevodom z účtu v banke, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • poštovým poukazom na účet obce, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • v hotovosti do pokladnice obce
  • na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia rodinne domy a jednoduché stavby

Dodatočné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie

S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

Prílohy k žiadosti – rodinné domy a jednoduché stavby:
 • Geometrický plán zamerania novostavby (pri novostavbách a pri zmene vonkajšieho ohraničenia stavieb) – priložiť k žiadosti
 • Opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • Revízne správy: elektrina, plyn, atest vodotesnosti žumpy (predložiť pri kolaudačnom konaní)
 • Rozhodnutie na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
 • Správny poplatok:
  • prevodom z účtu v banke, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • poštovým poukazom na účet obce, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • v hotovosti do pokladnice obce
  • na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
Prílohy k žiadosti – stavby na podnikateľské účely:
 • Geometrický plán zamerania novostavby (pri novostavbách a pri zmene vonkajšieho ohraničenia stavieb) – priložiť k žiadosti
 • Opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • Revízne správy: elektrina, plyn, atest vodotesnosti žumpy (predložiť pri kolaudačnom konaní)
 • Záväzné stanovisko ObÚ v Dolnom Kubíne – štátny okresný hygienik
 • Vyjadrenie ORPaZZ v Dolnom Kubíne
 • Vyjadrenie Okresného úradu v Dolnom Kubíne: odbor ŽP, odbor dopravy
 • Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí (Stredoslovenská distribučná, a. s., Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovak Telekom, a. s., OúŽP)
 • Rozhodnutie na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
 • Správny poplatok:
  • prevodom z účtu v banke, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • poštovým poukazom na účet obce, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • v hotovosti do pokladnice obce
  • na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:
 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.
Ohlásenie stavebnému úradu postačí:
 • pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí, b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
 • pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
 • pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
 • pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.
Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä:
 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských
 • liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.
Prílohy k žiadosti:
 • Jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými stavbami a stavebné riešenie stavby
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia,súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • Prehlásenie stavebného dozora
 • Správny poplatok:
  • prevodom z účtu v banke, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • poštovým poukazom na účet obce, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • v hotovosti do pokladnice obce
  • na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác

Povolenie na odstránenie stavby

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.

Prílohy k žiadosti:
 • Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnosti – originál
 • Originál kópie z katastrálnej mapy
 • Vyhlásenie ObÚŽP – odpadové hospodárstvo
 • Technologický opis búracích prác vypracovaný osobou spôsobilou na projektovanie, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemku
 • Dohoda s kvalifikovanou osobou odborného dozoru
 • Správny poplatok:
  • prevodom z účtu v banke, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • poštovým poukazom na účet obce, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • v hotovosti do pokladnice obce
  • na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.

 

Povolenie zmeny v užívaní stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby.

Žiadosť o zmenu v spôsobe užívania stavby

Stanovisko obce k predmetu stavby

Obec vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci ešte pred podaním návrhu o územné rozhodnutie alebo žiadosť o stavebné povolenie a územné rozhodnutie v spojenom konaní.


Žiadosť o záväzné stanovisko k stavebnej dokumentácii

Stavebné povolenie, stavebné povolenie a územné rozhodnutie v spojenom konaní

Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe §139b alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

Jednoduché stavby sú:

 • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
 • stavby na individuálnu rekreáciu,
 • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
 • oporné múry,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.

Stavby uvedené v písm. c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.

 

Prílohy k žiadosti:

 • Originál kópie z katastrálnej mapy
 • Projektová dokumentácia stavby so situáciou osadenia – 3 vyhotovenia
 • Záväzné stanovisko obce v zmysle § 4 ods. 2 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb.
 • Pri svojpomocnej stavbe vyhlásenie oprávnenej osoby pre zabezpečenie odborného vedenia stavby
 • Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí (Stredoslovenská distribučná, a. s., Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovak Telekom, a. s., OúŽP)
 • Rozhodnutie na malý zdroj znečisťovania ovzdušia
 • Správny poplatok:
  • prevodom z účtu v banke, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • poštovým poukazom na účet obce, IBAN: SK54 0200 0000 0000 2052 2332
  • v hotovosti do pokladnice obce
  • na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Určenie súpisného a orientačného čísla

Obec určuje súpisné číslo každej budove nachádzajúcej sa na území obce, ktorá je stavbou podľa § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na základe žiadosti stavebníka.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla

ZÁKON 125 zo 14. mája 2015
o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: www.slov-lex.sk
VYHLÁŠKA 31 z 30. januára 2003
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: www.slov-lex.sk

Územné rozhodnutie

V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.

Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.

Návrh na vydanie územneho rozhodnutia rozhodnutia o umiestneni stavby

Zmena stavby pred dokončením

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením. V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby povolí, pričom rozhodne aj o prípadných námietkach účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť zamietne. Na konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní.

Žiadost o zmenu stavby pred jej dokončením

Môžete nás nájsť

Instagram

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧