Loading...
Instagram Sme Futbalnet

Demografické údaje

streda, 14 október 2015

Demografické údaje

 

Počet obyvateľov   :    445

Národnostná štruktúra  :   98 %  slovenská národnosť

2 %  česká a maďarská národnosť

Štruktúra obyvateľstva podľa nábož. vierovyznania  :

63 % EACV

28 % Rímsko – katolícka cirkev

 

 

Počet obyvateľov v obci od roku 2009 do roku 2014

2009        2010      2011       2012        2013       2014

459          452         454         443          443         445

 

 

 

Základné informácie

utorok, 29 september 2015

Kraľovany je malá slovenská obec nachádzajúca sa v okrese Dolný Kubín, v Žilinskom kraji. Leží na pomedzi riek Orava a Váh. Prvá zmienka o tejto obci pochádza zo 14. storočia, kedy boli Kraľovany súčasťou významnej obchodnej križovatky Oravy, Liptova a Turca. Táto skutočnosť trvá až do dnes, keďže i naďalej vedú okrajom obce strategické komunikácie, spájajúce spomínané tri okresy (Turiec, Liptov a Orava).

Geografické údaje

utorok, 13 október 2015

Kraľovany predstavujú vstupnú bránu do oravského regiónu, súčasne však leží mimo

prirodzenej oblasti Oravy, v ľubochnianskom prielome, medzi pohoriami Malej a Veľkej Fatry

na zvyškoch terás rieky Váhu, ktorá delí kraľoviansky priestor na dve časti . Severná časť patrí

do pohoria Malej Fatry a južná časť do pohoria Veľkej Fatry.

Chotárna hranica na západe prechádza dolinou Šútovského potoka. TU je totožná s hranicou

Oravy a Turca po roklinu Tesnô, odkiaľ smeruje na severovýcod až na kótu Žebrák ( 1308

m.n.m. , ktorý predstavuje najvyšší bod katastra. Z tejto kóty sa stáča približne na

juhovýchod a horskou rázsochou cez kóty 1136 m.n.m a 1152 m.n.m. medzi lokalitami

Vyhnaná a Žiarec, klesá do doliny Bystrička. Touto dolinou a tiež dolinou rieky Oravy a Váhu.

Odtiaľ smeruje horskou dolinou až ku kóte Kopa 1187 m.n.m.. Tu sa katastrálna hranica stáča

na západ a horským chrbtom cez kóty 984 m.n.m., 783 m.n.m. kóta Sokol a 616 m.n.m.,

sledujúc hranicu regiónov Orava a Turiec, klesá do doliny rieky Váh.

Zemský povrch kraľovianskeho chotára je značne členitý, predstavuje silne členitú

veľhornatinu, kde vertikálna členitosť reliéfu dosahuje viac ako 640 m, miestami aj 700 m.

Katastrálne územie Kraľovian patrí do povodia Váhu. Hlavnú riečnu os vytvárajú toky Oravy

a Váhu, ktorých sútok v nadmorskej výške 430 m.n.m. sa nachádza na území katastra. 

kralovany_OM

kralovany_PM

Prírodné podmienky

utorok, 13 október 2015

Prírodné podmienky

 

Pomerne veľké rozpätie nadmorskej výšky v katastrálnom území Kraľovian, relatívna blízkosť  hlavného hrebeňa Krivánskej Malej Fatry a skutočnosť, že kataster zasahuje aj do horských polôh  pohorí Malej  a Veľkej Fatry spôsobuje, žev ňom odrážajú klimatické pomery týchto pohorí.

Hlavným znakom týchto pomeroch je ich premenlivosť –  náhle zmeny počasia rozličného charakterua náhle prechody z teplej do studenej periódy, so striedaním období so zrážkami a bez zrážok.

Orientácia hrebeňa Krivánskej Malej Fatry tvorí barieru prenikaniu severného prúdenia smerom na juh, čo sa prejavuje relatívnepriaznivejšími teplotnými a vlhkostými pomermi.

Prevažná časť Malej Fatry patrí do  mierne chladnej oblasti s priemernými januárovými teplotami od -4 do -7 stupňovcelsia a v júli od 16 – 20 stupňov celsia

Pestrosť druhovej skladby rastlinstva vplýva rôznorodosť geologických, geomorfologických, pôdnych a orografických pomerov. Vplyv  týchto dvoch faktorov je znásobený polohou obce na styku dvoch pohorí Veľkej a Malej Fatry, na sútoku dvoch riek – Oravy a Váhu. O prírodných hodnotách územia svedčí fakt, že kataster je na území národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra .

Z fytogeografického hľadiska začleňujeme vegetáciu katastrálneho územia obce Kraľovany do oblasti západokarpatskej flóry.  Cenné sú najmä zmiešané lesy s jedľou, ktorá sa tu spolu so smrekom a bukom veľmi dobre obnovuje.

Nelesné spoločenstvá sú po floristickej stránke chudobné, pretože sú do značnej miery ovplyvnené hospodárkou činnosťou človeka, najmä z minulosti.

Bohatá a vzácna je aj fauna cicavcov.  Zachovalá príroda Malej i Veľkej Fatry umožnila prežiť až do dnešnej doby šelmám, ktoré sú inde vyhubené. Tak je to u medveďa hnedého, vlka obyčajného, rysa ostrovida či mačky divej.

Poľovnícky je významný jeleň obyčajný,  srnec hôrny a vzácna sviňa divá.

Môžete nás nájsť

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧