Loading...
Instagram Futbalnet

Prírodné podmienky

Prírodné podmienky

 

Pomerne veľké rozpätie nadmorskej výšky v katastrálnom území Kraľovian, relatívna blízkosť  hlavného hrebeňa Krivánskej Malej Fatry a skutočnosť, že kataster zasahuje aj do horských polôh  pohorí Malej  a Veľkej Fatry spôsobuje, žev ňom odrážajú klimatické pomery týchto pohorí.

Hlavným znakom týchto pomeroch je ich premenlivosť –  náhle zmeny počasia rozličného charakterua náhle prechody z teplej do studenej periódy, so striedaním období so zrážkami a bez zrážok.

Orientácia hrebeňa Krivánskej Malej Fatry tvorí barieru prenikaniu severného prúdenia smerom na juh, čo sa prejavuje relatívnepriaznivejšími teplotnými a vlhkostými pomermi.

Prevažná časť Malej Fatry patrí do  mierne chladnej oblasti s priemernými januárovými teplotami od -4 do -7 stupňovcelsia a v júli od 16 – 20 stupňov celsia

Pestrosť druhovej skladby rastlinstva vplýva rôznorodosť geologických, geomorfologických, pôdnych a orografických pomerov. Vplyv  týchto dvoch faktorov je znásobený polohou obce na styku dvoch pohorí Veľkej a Malej Fatry, na sútoku dvoch riek – Oravy a Váhu. O prírodných hodnotách územia svedčí fakt, že kataster je na území národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra .

Z fytogeografického hľadiska začleňujeme vegetáciu katastrálneho územia obce Kraľovany do oblasti západokarpatskej flóry.  Cenné sú najmä zmiešané lesy s jedľou, ktorá sa tu spolu so smrekom a bukom veľmi dobre obnovuje.

Nelesné spoločenstvá sú po floristickej stránke chudobné, pretože sú do značnej miery ovplyvnené hospodárkou činnosťou človeka, najmä z minulosti.

Bohatá a vzácna je aj fauna cicavcov.  Zachovalá príroda Malej i Veľkej Fatry umožnila prežiť až do dnešnej doby šelmám, ktoré sú inde vyhubené. Tak je to u medveďa hnedého, vlka obyčajného, rysa ostrovida či mačky divej.

Poľovnícky je významný jeleň obyčajný,  srnec hôrny a vzácna sviňa divá.

Môžete nás nájsť

Instagram

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧