Loading...
Instagram Sme Futbalnet

Separovaný zber

štvrtok, 20 jún 2019

Nehádžme všetko do jedného vreca

štvrtok, 20 jún 2019

Úvodný diel

Papier

Plasty

Sklo

Kovy

Elektrozariadenia

Batérie

O papieri...

štvrtok, 20 jún 2019

Predstavte si les, ako v ňom čvirikajú vtáčiky, a potom do toho hluk strojov, ako ťažia drevo, na hrubo opracúvajú guľatinu… A potom si predstavte svoj kôš na zmesový komunálny odpad a koľko v ňom máte odpadu papiera a lepenky. Možno v tom lepšom prípade triedite (papier, časopisy, obaly od čajov, keksov, od múky a cukru…) do modrých zberných nádob alebo vriec, zbierate papier pre deti do školského zberu, nosíte poviazaný papier do výkupne, alebo si po neho k Vám domov príde oprávnená firma a vymení Vám nazbieraný papier napríklad za papier toaletný.

Guľatina z lesa, vraj najlepšia je z ihličnatých stromov, sa dostane na pílu, kde ju porežú na potrebnú dĺžku. Odtiaľ putuje do fabriky na spracovanie dreva, na výrobu papiera a lepenky, celulózy…

Papier a lepenku z modrých nádob na triedenie zberová spoločnosť v meste a obci prepraví do  prevádzky, kde sa musí dotriediť a hlavne zbaviť od nečistôt, ktoré tam nepatria. Obsah nádob sa ďalej triedi, napríklad na papier, noviny, lepenku a farebný papier, časopisy. V prevádzke sa pre lepšiu manipuláciu a prepravu zlisuje do balíkov. Takto naložený kamión smeruje do spracovateľského závodu. A tu sa naša guľatina z lesa stretne s papierom z triedeného zberu.

Guľatina zbavená od kôry sa na mlynčeku s veľkými čeľusťovými  nožmi pomelie na drievka tenšie ako nalámané špáradlá.  Zlisovaný papier a lepenka sa cez podávací pás dostanú do velikánskej vane, kde sa kúpu a kúpu, až sa skoro úplne rozmočia. Je z nich niečo ako ovsená kaša, ale nedá sa zjesť. Masa rozvláknenej buničiny sa nanáša na veľké sitá a podložky, cez ktoré odteká prebytočná voda. Cez valce a valčeky sa masa rozvaľká na obrovské hárky, pričom sa hladí, žehlí a vyrovnáva. Takto upravený papier sa natáča na mega dutinky a je z nej obria rolka papiera. Po dosiahnutí požadovanej veľkosti sa mega rolka po obvode prekrojí ostrými rezmi na niekoľko rovnakých častí. Každá sa skontroluje, zabalí pre ďalšiu výrobu napríklad baliaceho papiera na darčeky alebo kancelárskeho papiera, novín, kníh a podobne.

Pri výrobe nového papiera sa nepoužíva ani plastový odpad, ani sklo ani žiadny iný druh, preto…

…pri triedení papiera nezabúdajte na niekoľko dôležitých faktov:

 • Obaly od nápojov, tzv. viacvrstvové kombinované obaly na báze lepenky (od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a pochutín) NEPATRIA do zbernej nádoby na PAPIER. Pre tieto zložky platí oddelený zber, čo je určené vyhláškou Ministerstva životného prostredia.
 • Do papiera NEPATRIA ani použité hygienické vreckovky, servítky, plienky, dámske vložky alebo odličovacie tampóny. Tieto odpady patria do zmesového komunálneho odpadu.
 • Do zberu papiera NEPATRÍ ani textil a šatstvo, ani vankúše s perím.
 • Do zberu papiera NEPATRÍ ani voskovaný papier, ani papier od lepiacich štítkov.
 • Do zberu papiera NEPATRÍ ani papierový obal so zvyškovým obsahom jedál. Takto znečistený obal patrí do zmesového komunálneho odpadu.
 • Do zberu papiera nepatrí ani lístie zo záhrady. Tento druh je zaradený ako biologicky rozložiteľný odpad.
 • Mnohokrát sú obaly zložené z dvoch druhov, napríklad obal od pizze je z papierovej lepenky, ale hliníková fólia alebo mastný papier, na ktorom je pizza položená, do zbernej nádoby na papier NEPATRIA. Rovnako postupujte pri obale od dezertov, kde vnútorný oddeľovač na bonbóny je z plastu, a preto NEPATRÍ do zbernej nádoby na papier. Príkladov je viac, skúste si viac všímať.
 • Knihy sú z papiera, a predsa do zbernej nádoby na papier NEPATRIA. Skúste ich ponúknuť do antikvariátu, do knižnice, do burzy kníh, darovať do verejne zdieľaných biblioték,  knihovničiek a búdok na knihy napríklad v parku.

 

Ak si nie ste istý, či sa jedná o materiál z papiera a lepenky, môžete si pomôcť grafickými značkami (písomným alebo číselným znakom), ktoré nájdete na niektorých obaloch.

 

Označovanie je v súčasnosti dobrovoľné.

 

 • Vlnitá lepenka                            PAP                                   20
 • Hladká lepenka                          PAP                                   21
 • Papier                                        PAP                                   22

Grafická značka PAP sa môže vyskytnúť aj na obaloch z viacvrstvových kombinovaných materiálov – na nápojových obaloch, a to vtedy, ak je papier prevládajúca, hlavná zložka obalu. Ale o tomto materiáli nabudúce…

 

 

Ing. Uršula Pomfyová

Environmentálna špecialistka, OZV NATUR-PACK

Environmentálne oddelenie OZV NATUR-PACK

zdroj: www.naturpack.sk

Je triedený zber odpadov bezplatný?

štvrtok, 14 marec 2019

 

zdroj:: https://www.epi.sk/zz/2018-330

330
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. novembra 2018,
ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1
(1) Položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 1.(2) Položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 2.(3) Položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 2
Sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 3
(1) Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona, ktorú obec zasiela Environmentálnemu fondu do 30. júna príslušného kalendárneho roka, obsahuje

a) názov obce

b) identifikačné číslo obce,

c) kópiu ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, ktorý obec podala podľa osobitného predpisu za predchádzajúci kalendárny rok,

d) údaje o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný kalendárny rok podľa prílohy č. 2 zákona,

e) čestné vyhlásenie, že obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie povinností podľa osobitného predpisu.

(2) Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu podľa § 7 ods. 9 písm. c) zákona pre príslušný kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 5.

§ 4
Environmentálny fond príjmy z poplatkov za uloženie odpadov po odpočítaní príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona poskytne vo výškea) 70 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov obciam podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona,b) 30 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov a 50 % z príjmov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona,c) 50 % z príjmov z poplatkov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona.

§ 5

Údaje uvádzané na účely identifikácie platby poplatkov za uloženie odpadov prevádzkovateľom skládky odpadov alebo odkaliska vo variabilnom symbole k platbe sú uvedené v prílohe č. 6.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

 


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Tabuľka č. 1

Položka
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020

2021
a nasledujúce roky

1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE INÝCH DRUHOV KOMUNÁLNEHO ODPADU NA SKLÁDKU ODPADOV

Tabuľka č. 2

Položka Názov položky/druh komunálneho odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 Drobný stavebný odpad (20 03 08) 7 7 8
2 Zemina a kamenivo
(20 02 02)
3 5 7
3 Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1 17 18 19
Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke
č. 1 – nebezpečný odpad
35 38 40

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV

 

Položka Názov položky/druh odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) – uloženie na skládku odpadov na inertný odpad 3 5 7
2 Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) – uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 7 7 7
3 Stavebný odpad3) 7 7 8
4 Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na skládku odpadov na inertný odpad 0,66 0,66 0,66
5 Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 7 7 7
6 Priemyselný ostatný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 okrem odpadu uvedeného v položke 7 7 7 7
7 Priemyselný ostatný odpad4) 30 30 30
8 Priemyselný nebezpečný odpad 35 38 40

 

Poznámka:
Položka č. 6 zahŕňa aj odpady, katalógové číslo 19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, ktoré nie je možné vzhľadom na ich charakter zhodnotiť iným spôsobom. Pod túto položku spadajú odpady, ktoré vzniknú po vytriedení zložiek komunálneho odpadu spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ktoré predstavujú tzv. ťažkú frakciu.

 

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO

 

Položka Kategória odpadov Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 Ostatný odpad 0,2655 0,2655 0,2655
2 Nebezpečný odpad 0,8298 0,8298 0,8298

 

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

 

SADZBY PRE VÝPOČET VÝŠKY PRÍJMOV Z POPLATKOV ZA ULOŽENIE ODPADOV PRE OBEC, NA KTOREJ ÚZEMÍ SA NACHÁDZA SKLÁDKA ODPADOV ALEBO ODKALISKO

Tabuľka č. 1 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný odpad

Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 5
2020 5
2021 a nasledujúce roky 5

Tabuľka č. 2 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na nebezpečný odpad

 

Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 33
2020 33
2021 a nasledujúce roky 33

Tabuľka č. 3 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na inertný odpad

 

Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 0,33
2020 0,33
2021 a nasledujúce roky 0,33

Tabuľka č. 4 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko

 

Za rok Výška príjmov (veurách/t)
Ostatný odpad Nebezpečný odpad
2019 0,2655 0,8298
2020 0,2655 0,8298
2021 a nasledujúce roky 0,2655 0,8298

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU PODĽA § 7 ods. 9 písm. c) ZÁKONA

Za rok Úroveň vytriedenia
2019 30 %
2020 33 %
2021 a nasledujúce roky 35 %

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UVEDENÉ VO VARIABILNOM SYMBOLE K PLATBE ZA ULOŽENIE ODPADOV PREVÁDZKOVATEĽOM SKLÁDKY ODPADOV ALEBO ODKALISKA

Identifikácia pozícií vo variabilnom symbole k úhrade poplatku za uloženie odpadov
označenie poplatku za uloženie odpadov druh odpadu skupina odpadu mesiac, za ktorý je realizovaná úhrada poplatku posledné dvojčíslie roku, za ktorý sa uhrádza poplatok
3 2 2 0 0 1
0 2
0 2 0 3
0 4
0 5

 

Druh odpadu Komunálny odpad 20
Priemyselný odpad 02
Skupina odpadu Odpad uložený na skládku odpadov – nie je nebezpečný odpad 01
Odpad uložený na skládku odpadov – je nebezpečný odpad 02
Odpad uložený na skládku odpadov – inertný odpad 03
Odpad uložený na odkalisko – ostatný odpad 04
Odpad uložený na odkalisko – nebezpečný odpad 05

OZNAM - Jarný zber elektroodpadu 2019

utorok, 2 apríl 2019

Oznamuje Vám, že Firma EKORAY Námestovo v utorok 9.4.2019 v ranných hodinách vykoná v našej obci jarný zber elektroodpadu.

Môžete nás nájsť

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧