Loading...
Instagram Sme Futbalnet

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE "ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PÁRNICA ZMENY A DOPLNKY Č. 2"

streda, 11 september 2019

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 24/2006 Z. z. O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV – ČASŤ SEA

oznámenie SEA-ZaDč.2 UPN Párnica

Výkres č1_ náložka
Výkres č1_ Širšie vzťahy
Výkres č2_ náložka
Výkres č3_ náložka
Výkres č4_ náložka
Výkres č4_ Verejné dopravné vybavenie
Výkres č5_ náložka
Výkres č5_ Verejné technické vybavenie_vodné hospodárstvo
Výkres č6_ náložka
Výkres č6_ Verejné technické vybavenie_energetika a energ zariadenia
Výkres č7_ náložka
Výkres č7_ Vyhodnotenie dôsledkov stav zámerov na PP a LP
Výkres č8_ náložka

text návrh ZaDč.2 Párnica

Schéma zaväzných častí
Schéma zaväzných častí_náložlka

Schéma zaväzných častí_náložlka

návrh Tab 1 počet-obyZaD č.2 UPN-O Párnica
návrh Tab 2 zoznam doplnkov.ZaDč.2Párnica
návrh Tab 3 zoznam zmien ZaDč.2Párnica
návrh Tab 4 Zábery PP ZaD č.2 Párnica

Informácia o začatí správneho konania 2019/3

streda, 21 august 2019

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Informácia o začatí správneho konania 21.08.2019

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 08/2019

piatok, 9 august 2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 08/2019

Zmenu Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže DK (1848) / Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. - SK/EZ/DK/1848

pondelok, 5 august 2019

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja Žilina“), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 12 písm. d) zákona č. 409/2011 Z .z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o environmentálnych záťažiach), na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, a vykonaného správneho konania v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

Zmenu Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže DK (1848)/Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. – SK/EZ/DK/1848

Obec Kraľovany ako zriaďovateľ Materskej školy, vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ materskej školy

pondelok, 22 júl 2019

Výberové konanie učiteľka MŠ

Súhlas so spracovaným osobných údajov uchádzači

Môžete nás nájsť

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧