Loading...
Instagram Futbalnet

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania: implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín –Košice

streda, 18 december 2019

OZNÁMENIE O OPRAVE CHYBY:: verejnou vyhláškou v oznámení o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

REMING 3 – ozn. Važec – Varín – Implementácia GSM-R do siete ŽSR – Varín – Košice – 6.12.19

1814_DSZ_DUR_B2_Celkova_Situacia_stavba A_UCS 01-2
1814_DSZ_DUR_B2_Celkova_Situacia_stavba A_UCS 01-3
1814_DSZ_DUR_B2_Celkova_Situacia_stavba A_UCS 01-4

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 12/2019

pondelok, 9 december 2019

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 12/2019

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb do NR SR 2020 sa zdržiava mimo jej územia

piatok, 18 október 2019

Volič, ktorý


má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
,

môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo
na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti o voľbu poštou (DOCX, 21 kB)] musí obsahovať údaje o voličovi

–  meno a priezvisko,

–  rodné číslo,

–  adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

–  adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

–  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

–  hlasovacie lístky,

–  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

–  poučenie o spôsobe hlasovania.

Hlasovanie

Vybrať jeden hlasovací lístok ….

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Prednostný hlas ….

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ….

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).

Mailová adresa na zasielanie žiadostí na voľbu poštou do NR SR 2020 je volby@obeckralovany.sk, táto mailová adresa je platná aj pre doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

zdroj: www.minv.sk/?nr20-posta2

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 10/2019

streda, 9 október 2019

POZVÁNKA Podľa §-u 12 odst.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa uskutoční 17. októbra 2019 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Kraľovany

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE "ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PÁRNICA ZMENY A DOPLNKY Č. 2"

streda, 11 september 2019

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 24/2006 Z. z. O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV – ČASŤ SEA

oznámenie SEA-ZaDč.2 UPN Párnica

Výkres č1_ náložka
Výkres č1_ Širšie vzťahy
Výkres č2_ náložka
Výkres č3_ náložka
Výkres č4_ náložka
Výkres č4_ Verejné dopravné vybavenie
Výkres č5_ náložka
Výkres č5_ Verejné technické vybavenie_vodné hospodárstvo
Výkres č6_ náložka
Výkres č6_ Verejné technické vybavenie_energetika a energ zariadenia
Výkres č7_ náložka
Výkres č7_ Vyhodnotenie dôsledkov stav zámerov na PP a LP
Výkres č8_ náložka

text návrh ZaDč.2 Párnica

Schéma zaväzných častí
Schéma zaväzných častí_náložlka

Schéma zaväzných častí_náložlka

návrh Tab 1 počet-obyZaD č.2 UPN-O Párnica
návrh Tab 2 zoznam doplnkov.ZaDč.2Párnica
návrh Tab 3 zoznam zmien ZaDč.2Párnica
návrh Tab 4 Zábery PP ZaD č.2 Párnica

Informácia o začatí správneho konania 2019/3

streda, 21 august 2019

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Informácia o začatí správneho konania 21.08.2019

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 08/2019

piatok, 9 august 2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 08/2019

Zmenu Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže DK (1848) / Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. - SK/EZ/DK/1848

pondelok, 5 august 2019

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja Žilina“), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 12 písm. d) zákona č. 409/2011 Z .z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o environmentálnych záťažiach), na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, a vykonaného správneho konania v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

Zmenu Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže DK (1848)/Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. – SK/EZ/DK/1848

Obec Kraľovany ako zriaďovateľ Materskej školy, vypisuje výberové konanie na miesto učiteľ materskej školy

pondelok, 22 júl 2019

Výberové konanie učiteľka MŠ

Súhlas so spracovaným osobných údajov uchádzači

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 06/2019

štvrtok, 13 jún 2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 06/2019

VZN číslo 1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Kraľovany

utorok, 18 jún 2019

VZN číslo 1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Kraľovany

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch 04/2019

sobota, 30 marec 2019

POZVÁNKA Podľa §-u 12 odst.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kraľovanoch, ktoré sa uskutoční 3. apríla 2019 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Kraľovany

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA DOPRAVY A MOBILITY ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA“

štvrtok, 23 máj 2019

Všeobecne záväzné nariadenie – návrh č.1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Kraľovany

štvrtok, 23 máj 2019

Všeobecne záväzné nariadenie – návrh č.1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Kraľovany

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

piatok, 17 máj 2019

Návrh záverečného účtu obce Kraľovany za rok 2018

Môžete nás nájsť

Instagram

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧