Loading...
Instagram Futbalnet Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany

Spoločenstvo urbariátu - pozemkové spoločenstvo

Les vždy bol a stále je nemalým zdrojom obživy a príjmov mnohých Oravcov, preto si ho vážia, dbajú na to, aby lesa neubúdalo a nezhoršoval sa jeho stav a výmera.   V posledných rokoch sa pohľad na les postupne mení a pozerá sa naň ako na mimoriadne dôležitý faktor životných podmienok moderného človeka. Napomáha tomu starostlivosť o les, či už v minulosti, ale i súčasnosti. V roku 1854 a následne v roku 1922 oravský komposesorát čiastočne predal a čiastočne dobrovoľne odstúpil kraľovianským urbárnikom lesnú a pasienkovú pôdu o výmere1224 hektárov, o ktorú sa s výnimkou rokov 1958-1991 starajú doteraz. Lesy nášho spoločenstva sa rozprestierajú z časti na juhovýchodných výbežkoch Malej Fatry a z časti na severných svahoch Veľkej Fatry- vrch Kopa. Dedina sa nachádza v nadmorskej výške 430 m.n.m. ,najvyšší vrchol je Suchý vrch s výškou 1267 m.n.m., respektívne Kopa s výškou 1187m.n.m. Staré, pôvodné porasty boli bučiny, smreky a jedle sa vyskytovali len vtrúsene. Súčasné porasty sa zakladajú zmiešané, čo má vplyv na stabilitu celého lesného ekosystému. Spoločenstvo urbariátu-pozemkové spoločenstvo Kraľovany hospodári podľa platného Plánu starostlivosti o les, ktorý bol vypracovaný na roky 2006-2015. Stálych zamestnancov, okrem lesníka, učtovníčky a predsedu spoločenstva nemáme, všetku činnosť v lese zabezpečujeme prostredníctvom firiem a živnostníkov. V najbližších rokoch musíme našu pozornosť upriamiť na výchovné zásahy v prerezávkových porastoch a prebierkach do 50 rokov, ktoré boli v minulosti odsúvané a nevykonávali sa. Keďže sa jedná o plochu približne 200hektárov mladín, máme pred sebou kus práce. Naše spoločenstvo v súčasnosti tvorí 231 fyzických a právnických osôb. Na liste vlastníctva máme 831 hektárov lesov, o ďalších 393 ha vedieme súdny spor s Lesmi SR, ktorý dúfajme skončí v náš prospech.

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧