Loading...
Instagram Futbalnet

Školstvo - Materská škola

Materská škola v Kraľovanoch bola zriadená v roku 1974. Prví absolventi materskej školy sú dnes už dospelí ľudia, ktorí sa opäť vracajú do MŠ, ale už v pozícii rodiča. Za 40 rokov sa v materskej škole vystriedalo veľa detí a aj niekoľko učiteliek.

V súčasnosti má materská škola jednu triedu a pre deti predškolského veku zabezpečujeme celodennú starostlivosť. Dieťa v materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Po ukončení vzdelávania dostane dieťa   „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania“.

Škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Cieľom zamestnancov MŠ je vytvorenie školy s rodinnou atmosférou. Prihliadať na rozvoj osobnosti dieťaťa so zameraním na rozvoj jeho individuality. Podporujeme sebauvedomenie a sebadôveru dieťaťa vo svoje schopnosti a zručnosti. Deti učíme nebáť sa povedať svoj názor a tiež experimentovať i v doposiaľ pre nich neznámych oblastiach činností. V materskej škole napĺňame túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi. Učiteľky využívajú rôzne formy práce s deťmi (individuálnu, skupinovú a frontálnu) podľa momentálnej potreby a situácie. Hlavnou aktivitou je hra, prirodzená činnosť dieťaťa pomocou ktorej  získava poznatky a skúsenosti. Hry zvyšujú záujem o učenie a osvojené vedomosti a zručnosti.

 

Od 1. 7. 2002 v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec je zriaďovateľom materskej školy Obec Kraľovany a štatutárnym zástupcom starosta obce.

 

KONTAKT:

Adresa:   Kraľovany 93, 027 51 Kraľovany
Telefón:  043/58 98 156
E-mail:    mskralovany@gmail.com
Pracovný doba:  7:00 – 15:30

Pedagogický zamestnanci:

Zuzana Vraniaková, riaditeľka MŠ
Katarína Schmidtová, učiteľka MŠ

Vedúca školskej jedálne:

ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa: 0911 784 821; 044/43 91 392

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧