Loading...
Instagram Futbalnet

VZN 1

VZN 1...

Čítaj viac o VZN 1

Starosta obce Kraľovany

Ľuboš Palovič telefón: 0911 653 141  e-mail: starosta@obeckralovany.sk Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej ...

Čítaj viac o Starosta obce Kraľovany

Kompetencie starostu obce

Základnou jednotkou územnej samosprávy Slovenskej republiky je obec. Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Právne postavenie starostu upravuje viacero právnych predpisov.   Postavenie starostu ako jedného z orgánov samosprávy upravujú predovšetkým tieto zákony: - Ústava SR v článok 69, - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., - zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p., - záko...

Čítaj viac o Kompetencie starostu obce

Zástupca starostu obce Kraľovany

Jarmila Kmeťová e-mail: zastupca@obeckralovany.sk...

Čítaj viac o Zástupca starostu obce Kraľovany

Kompetencie zástupcu starostu obce

Zástupca starostu zastupuje starostu v oblastiach, ktoré v súlade s § 13b, ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto poverujem v nasledovnom rozsahu :   koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami pri obecnom zastupiteľstve a obecným úradom koordinuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva kontroluje prerokovanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách podieľa sa na tvorbe,...

Čítaj viac o Kompetencie zástupcu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo Kraľovany

Obecné  zastupiteľstvo Kraľovany Peter Dibák Lukáš Gregor Ing. Had Ján Bc. Radka Hadová Jarmila Kmeťová...

Čítaj viac o Obecné zastupiteľstvo Kraľovany

Kompetencie obecného zastupiteľsta

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, k...

Čítaj viac o Kompetencie obecného zastupiteľsta

Kontrolór obce

Ing. Ivan Michalík telefón: 0903 546 011 e-mail: ivanmichalik@chello.sk...

Čítaj viac o Kontrolór obce

Kompetencie kontrolóra obce

Funkcia hlavného kontrolóra je obligatórnou funkciou, tzn., neponecháva sa na zváženie obecného zastupiteľstva, či túto funkciu vytvorí alebo nie. Funkcia hlavného kontrolóra vyplýva zo Zákona o obecnom zriadení. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo rovnako ako prednostu obecného úradu na dobu 6.rokov, tzn. nie na štvorročné funkčné obdobie.Na rozdiel od prednostu, ktorý je podri...

Čítaj viac o Kompetencie kontrolóra obce

Informácie o životnom prostredí povinne šírené podľa § 7 zákona 205/2004 Z. z.

Obec Kraľovany nerealizovala žiadne konanie, ktoré by musela zverejniť podľa tohto zákona. Povinné osoby podľa zákona majú zverejňovať:   a) texty medzinárodných zmlúv, dohovorov a dohôd, návrhy a texty všeobecne záväzných právnych predpisov o životnom prostredí alebo s ním súvisiacich, b) politiky, koncepcie, programy a plány týkajúce sa životného prostredia vrátane ich návrhov, prípadne aj významné analýzy a skutočnosti týkajúc...

Čítaj viac o Informácie o životnom prostredí povinne šírené podľa § 7 zákona 205/2004 Z. z.

Spôsob zriadenia samosprávy, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Spôsob zriadenia obce: Obec Kraľovany je zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. 23.-24.11.1990 Právomoci a kompetencie obce: Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané: Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71) zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov platnou právnou úpravou SR všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku sam...

Čítaj viac o Spôsob zriadenia samosprávy, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Komisie

Komisie obecného úradu v Kraľovanoch ...

Čítaj viac o Komisie

Všeobecné záväzné nariadenie 2012

VZN dane 2012 Kralovany VZN odpad 2012 Kralovany...

Čítaj viac o Všeobecné záväzné nariadenie 2012

VZN 1

VZN 1...

Čítaj viac o VZN 1

Môžete nás nájsť

Instagram

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧