Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h   Informácie pre voliča Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania Information for the voter Date and time of elections, Right to vote, Right to be elected, Registration of a citizen of other Membe ... .

štvrtok, 15 február 2024       Čítaj viac  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: ZS a RR bod Rieka

Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. (2) a (4) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov Navrhovateľ Slovak Telekom a.s., IČO 35 763 469 so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpený spoločnosťou STATEL s.r.o., IČO 36 387 223 so sídlom Kollárova 85, 036 01 Martin podal dňa 06.11.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu ZS a RR bod Rieka miesto stavby:  Obec Kraľovany, Na pozemkoch parc. č.: 522/40, 522/4 a 522/1 katastrálne územie: Kraľovany ... .

streda, 7 február 2024       Čítaj viac  

Rozhodnutie OÚ Žilina OOP o určení lesného celku Turany Jánošíkovo č. OU-ZA-OOP4-2024/009366/CVI zo dňa 16.01.2024

Rozhodnutie bude zverejnené na úradnej tabuli Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov po dobu 15 dní. Súčasne bude po dobu 15 dní zverejnené na webovej stránke Okresného úradu Žilina: www.minv.sk/?okresny-urad-zilina a na úradnej tabuli obcí Krasňany, Nezbudská Lúčka, Lipovec, Ratkovo, Sučany, Šútovo, Turany, Turčianske Kľačany, Kraľovany, Párnica   Rozhodnutie č. OU-ZA-OOP4-2024/009366/CVI zo dňa 16.01.2024 ... .

štvrtok, 18 január 2024       Čítaj viac  

Oznamovacia povinnosť - daň z nehnuteľností, daň za psa, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, poplatok za TKO

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára. Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak v priebehu zdaňovacieho obdo ... .

pondelok, 8 január 2024       Čítaj viac  

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h Informácie pre voliča Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Hlasovací preuk ... .

streda, 10 január 2024       Čítaj viac  

ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU ŽSR (GVD) PRE OBDOBIE 2023/2024

Od 1.1.2024 dôjde k úprave cestovného poriadku pri vlaku 7900  - pôjde v celej trase o 2 minúty skôr a 7901  - pôjde o 2 minúty skôr v úseku Kraľovany – Párnica, ďalej bez zmeny. 181 Trstená - Kraľovany ... .

piatok, 22 december 2023       Čítaj viac  

Spoločný program rozvoja obcí Dolnej Oravy 2024-2030

Milí spoluobčania, naša obec v spolupráci okolitými obcami pripravuje na roky 2024-2030 nový strategický rozvojový dokument - Spoločný program rozvoja obcí Dolnej Oravy 2024-2030. Dokument stanovuje víziu rozvoja mikroregiónu ale aj našej obce a rozvojové aktivity, ktorých naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie. Stratégia je dôležitým a nevyhnutným podkladom pre získavanie rôznych dotácií z EÚ. Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji našej obce. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaš ... .

utorok, 14 november 2023       Čítaj viac  

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce obyt. budova, sklad – súpisné číslo 110

Obec Kraľovany podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Kraľovany č. 31/2023 zo dňa 21. septembra 2023 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Kraľovany s nižšie uvedenými podmienkami. I. Predmet obchodnej verejnej súťaže Predmetom obchodnej verejnej súťaže a n ... .

piatok, 29 september 2023       Čítaj viac  

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce rodinný dom súpis. č. 152 s príslušenstvom

Obec Kraľovany podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Kraľovany č. 30/2023 zo dňa 21. septembra 2023 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Kraľovany s nižšie uvedenými podmienkami. I. Predmet obchodnej verejnej súťaže Predmetom obchodnej verejnej súťaže a n ... .

piatok, 29 september 2023       Čítaj viac  

Oznámenie ŽSK o uložení zdravotnej dokumentácie

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že z dôvodu zrušenia všeobecnej ambulancie pre deti a dorast dňom 30. septembra 2023, prevádzkovanou spoločnosťou MUDr. Martinková, s.r.o. – MUDr. Emília Martinková, s miestom výkonu Hasičská 241/16, 03491 Ľubochňa, bude zdravotná dokumentácia v úschove Žilinského samosprávne ho kraja (do uvedeného termínu bude zdravotná dokumentácia na ambulancii poskytovateľa). Pacienti, ktorí boli evidovaní na ambulancii detskej lekárky MUDr. Emílie Martinkovej majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť ... .

streda, 20 september 2023       Čítaj viac  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov

Navrhovateľ Obec Kraľovany, IČO 00 314 461, so sídlom 027 51 Kraľovany 186 podal dňa 11.05.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „IBV Kraľovany“ na pozemkoch KN-C 418/2 a 419 v k.ú. Kraľovany Obec Párnica ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a ... .

streda, 16 august 2023       Čítaj viac  

RÁMCOVÝ NÁVRH CESTOVNÉHO PORIADKU ŽSR (GVD) PRE OBDOBIE 2023/2024 – PRIPOMIENKOVANIE

Číslo trate a trasa: 120 (Košice) – Žilina – Bratislava 180 Košice – Žilina – (Bratislava) 181 Kraľovany – Trstená - Termín pripomienkovanie je do 11. 07. 2023. - Pripomienky zasielajte na adresu: jana.micianova@zilinskazupa.sk a lucia.vrablova@zilinskazupa.sk   zdroj: www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy/doprava/cestovny-poriadok-zeleznicnej-osobnej-dopravy-gvd.html ... .

sobota, 1 júl 2023       Čítaj viac  

Zmena autobusových cestovných poriadkov od 14. 5. a 18. 6. 2023

Autobusové linky: 506404 Martin - Sučany - Kraľovany - Ružomberok    (Platí od: 14. mája 2023) 503401 Dolný Kubín - Kraľovany - Martin - Žilina        (Platí od: 18. júna 2023) 508405 Ružomberok - Ľubochňa - Kraľovany              (Platí od: 18. júna 2023) Zdroj cestovných poriadkov a ďalšie informácie nájdete na webových stránkach dopravcov: www.sadza.sk a arriva.sk   ... .

streda, 21 jún 2023       Čítaj viac  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. (2) a (4) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov

Navrhovateľ Obec Kraľovany, IČO 00 314 461, so sídlom 027 51 Kraľovany 186 podal dňa 11.05.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „IBV Kraľovany“ . Rodinné domy č. 1 – 4 Miestna cesta Predlženie verejného vodovodu Predĺženie verejnej kanalizácie Rozšírenie NN siete Verejné osvetlenie miesto stavby: Kraľovany opis územia: 418/2, 419 katastrálne územie: Kraľovany projektant: Ing. arch. Boris Oprchal, autorizovaný architekt č. reg. 2018AA   Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. (2) a (4) zákona č. 50/1976 Z ... .

streda, 14 jún 2023       Čítaj viac  

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h Výsledky z hlasovania v našej obci:   Počet voličov zapísaných v zozname voličov Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní Počet voličov, ktorí odovzdali obálku Počet platných odovzdaných hlasov 360 299 299 293   Číslo politického subjektu Názov politického subjektu Počet platných ... .

utorok, 13 jún 2023       Čítaj viac  

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧