Loading...
Instagram Futbalnet

VZN č. 1/2022 O POSKYTOVANÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NEVEREJNÉMU POSKYTOVATEĽOVI, KTORÝ POSKYTUJE SOCIÁLNU SLUŽBU VO VEREJNOM ZÁUJME

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2022 O POSKYTOVANÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NEVEREJNÉMU POSKYTOVATEĽOVI, KTORÝ POSKYTUJE SOCIÁLNU SLUŽBU VO VEREJNOM ZÁUJME VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 14.01.2022 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 17.01.2022 VZN účinné dňom: 01.02.2022...

Čítaj viac o VZN č. 1/2022 O POSKYTOVANÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NEVEREJNÉMU POSKYTOVATEĽOVI, KTORÝ POSKYTUJE SOCIÁLNU SLUŽBU VO VEREJNOM ZÁUJME

VZN č. 8/2021, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (Dodatok č. 2)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 8/2021, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (Dodatok č. 2) VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 07.12.2021 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 09.12.2021 VZN účinné dňom: 01.01.2022...

Čítaj viac o VZN č. 8/2021, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (Dodatok č. 2)

VZN č. 7/2021, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH (Dodatok č. 3)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2021, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH (Dodatok č. 3) VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 07.12.2021 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 09.12.2021 VZN účinné dňom: 01.01.2022...

Čítaj viac o VZN č. 7/2021, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH (Dodatok č. 3)

VZN č. 6/2021 O VEREJNOM PORIADKU A O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY A OCHRANU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2021 O VEREJNOM PORIADKU A O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY A OCHRANU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 31.08.2021 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 03.09.2021 VZN účinné dňom: 18.09.2021...

Čítaj viac o VZN č. 6/2021 O VEREJNOM PORIADKU A O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY A OCHRANU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

VZN č. 5/2021, KTORÝM SA URČUJÚ PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2021, KTORÝM SA URČUJÚ PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 31.08.2021 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 03.09.2021 VZN účinné dňom: 18.09.2021...

Čítaj viac o VZN č. 5/2021, KTORÝM SA URČUJÚ PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB

VZN č. 4/2021 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2021 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 31.08.2021 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 03.09.2021 VZN účinné dňom: 18.09.2021...

Čítaj viac o VZN č. 4/2021 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA

VZN č. 3/2021 O URČENÍ SPÁDOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2021 O URČENÍ SPÁDOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 21.07.2021 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 02.08.2021 VZN účinné dňom: 17.08.2021...

Čítaj viac o VZN č. 3/2021 O URČENÍ SPÁDOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY

VZN č. 2/2021 O POSKYTOVANÍ JEDNORAZOVÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA A PRÍSPEVKU PRE DÔCHODCOV

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2021 O POSKYTOVANÍ JEDNORAZOVÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA A PRÍSPEVKU PRE DÔCHODCOV VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 18.05.2021 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 19.05.2021 VZN účinné dňom: 03.06.2021 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa...

Čítaj viac o VZN č. 2/2021 O POSKYTOVANÍ JEDNORAZOVÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA A PRÍSPEVKU PRE DÔCHODCOV

VZN č. 1/2021, KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2021, KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 25.02.2021 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 26.02.2021 VZN účinné dňom: 01.04.2021...

Čítaj viac o VZN č. 1/2021, KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VZN č. 9/2020 O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 9/2020 O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 10.12.2020 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2020 VZN účinné dňom: 1.1.2021...

Čítaj viac o VZN č. 9/2020 O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

VZN č. 8/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 11/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 8/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 11/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1) VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 10.12.2020 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2020 VZN účinné dňom: 1.1.2021...

Čítaj viac o VZN č. 8/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 11/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)

VZN č. 7/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 10/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 10/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1) VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 10.12.2020 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2020 VZN účinné dňom: 1.1.2021...

Čítaj viac o VZN č. 7/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 10/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)

VZN č. 6/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (Dodatok č. 1)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (Dodatok č. 1) VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 10.12.2020 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2020 VZN účinné dňom: 1.1.2021...

Čítaj viac o VZN č. 6/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (Dodatok č. 1)

VZN č. 5/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH (Dodatok č. 2)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH (Dodatok č. 2) VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 10.12.2020 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2020 VZN účinné dňom: 1.1.2021...

Čítaj viac o VZN č. 5/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH (Dodatok č. 2)

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧