Loading...
Instagram Futbalnet

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – NÁVRH Č. 7/2019 NARIADENIE O ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – NÁVRH Č. 7/2019 NARIADENIE O ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KRAĽOVANY...

Čítaj viac o VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – NÁVRH Č. 7/2019 NARIADENIE O ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KRAĽOVANY

VZN Č. 6/2019 KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KRAĽOVANY Č. 2/2012, Č. 2/2017 A Č. 1/2018 O MIESTNYCH DANIACH

Všeobecne záväzné nariadenie – č.6/2019 - dodatok č. 2/2012, č. 2/2017 a č. 1/2018 o miestnych daniach Zákon č. 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 104g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013 (1) Ustanovenie § 17 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. decembra 2013 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2013. (2) Ak správca dane v zdaňovacom období roku 20...

Čítaj viac o VZN Č. 6/2019 KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KRAĽOVANY Č. 2/2012, Č. 2/2017 A Č. 1/2018 O MIESTNYCH DANIACH

VZN Č. 5/2019 O ZRUŠENÍ VZN Č.1/2019

OBEC Kraľovany - Všeobecne záväzné nariadenie č. 5-2019...

Čítaj viac o VZN Č. 5/2019 O ZRUŠENÍ VZN Č.1/2019

VZN Č. 4/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VZN Č. 4/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY...

Čítaj viac o VZN Č. 4/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VZN Č. 3/2019 O ZRIADENÍ VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V MATERSKEJ ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VZN Č. 3/2019 O ZRIADENÍ VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V MATERSKEJ ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY...

Čítaj viac o VZN Č. 3/2019 O ZRIADENÍ VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V MATERSKEJ ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VZN Č. 2/2019 O ZRUŠENÍ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V MATERSKEJ ŠKOLE, V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VZN Č. 2/2019 O ZRUŠENÍ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V MATERSKEJ ŠKOLE, V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY...

Čítaj viac o VZN Č. 2/2019 O ZRUŠENÍ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V MATERSKEJ ŠKOLE, V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VZN číslo 1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Kraľovany

OBEC Kraľovany - Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2019...

Čítaj viac o VZN číslo 1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Kraľovany

Návrh č.1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Kraľovany

Všeobecne záväzné nariadenie – návrh č.1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Kraľovany...

Čítaj viac o Návrh č.1/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Kraľovany

VZN 1

VZN dane dodatok 2018 vyrovnávanie násobku VZN TKO 2018 dodatok ...

Čítaj viac o VZN 1

VZN 1

VZN 1...

Čítaj viac o VZN 1

Starosta obce Kraľovany

Ľuboš Palovič telefón: 0911 653 141  e-mail: starosta@obeckralovany.sk Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej ...

Čítaj viac o Starosta obce Kraľovany

Kompetencie starostu obce

Základnou jednotkou územnej samosprávy Slovenskej republiky je obec. Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Právne postavenie starostu upravuje viacero právnych predpisov.   Postavenie starostu ako jedného z orgánov samosprávy upravujú predovšetkým tieto zákony: - Ústava SR v článok 69, - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., - zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p., - záko...

Čítaj viac o Kompetencie starostu obce

Zástupca starostu obce Kraľovany

Jarmila Kmeťová e-mail: zastupca@obeckralovany.sk...

Čítaj viac o Zástupca starostu obce Kraľovany

Kompetencie zástupcu starostu obce

Zástupca starostu zastupuje starostu v oblastiach, ktoré v súlade s § 13b, ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto poverujem v nasledovnom rozsahu :   koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami pri obecnom zastupiteľstve a obecným úradom koordinuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva kontroluje prerokovanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách podieľa sa na tvorbe,...

Čítaj viac o Kompetencie zástupcu starostu obce

Môžete nás nájsť

Instagram

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧