Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 Voľby do Európskeho parlamentu 2024

VZN č. 3/2023 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2023 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa: 07.11.2023   VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 08.12.2023 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2023 VZN účinné dňom: 01.01.2024...

Čítaj viac o VZN č. 3/2023 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

VZN č. 2/2023 O MIESTNYCH DANIACH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2023 O MIESTNYCH DANIACH Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa: 07.11.2023   VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 08.12.2023 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2023 VZN účinné dňom: 01.01.2024...

Čítaj viac o VZN č. 2/2023 O MIESTNYCH DANIACH

VZN č. 1/2023, KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2023, KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa: 22.12.2022   VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 02.02.2023 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 06.02.2023 VZN účinné dňom...

Čítaj viac o VZN č. 1/2023, KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VZN č. 5/2022 O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2022 O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa: 07.10.2022 VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 15.12.2022 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 16.12.2022 VZN účinné dňom: 01.01.2023...

Čítaj viac o VZN č. 5/2022 O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

VZN č. 4/2022 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2022 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa: 07.10.2022 VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 15.12.2022 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 16.12.2022 VZN účinné dňom: 01.01.2023...

Čítaj viac o VZN č. 4/2022 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

ŠTATÚT OBCE

ŠTATÚT OBCE Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento ŠTATÚT OBCE KRAĽOVANY ČASŤ – OBEC § 1 Úvodné ustanovenia Štatút obce Kraľovany (ďalej len „Štatút“) upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti jej obyvateľov, základné zásady hospodár...

Čítaj viac o ŠTATÚT OBCE

VZN č. 3/2022 O VEREJNOM PORIADKU A O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY A OCHRANU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2022 O VEREJNOM PORIADKU A O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY A OCHRANU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa: 05.09.2022 VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 15.12.2022 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 16.12.2022 VZN účinné dňom: 01.01.2023...

Čítaj viac o VZN č. 3/2022 O VEREJNOM PORIADKU A O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY A OCHRANU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

VZN č. 2/2022, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 1/2021, KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2022, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 1/2021, KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1) VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 16.08.2022 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 17.08.2022 VZN účinné dňom: 01.09.2022...

Čítaj viac o VZN č. 2/2022, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 1/2021, KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)

VZN č. 1/2022 O POSKYTOVANÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NEVEREJNÉMU POSKYTOVATEĽOVI, KTORÝ POSKYTUJE SOCIÁLNU SLUŽBU VO VEREJNOM ZÁUJME

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2022 O POSKYTOVANÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NEVEREJNÉMU POSKYTOVATEĽOVI, KTORÝ POSKYTUJE SOCIÁLNU SLUŽBU VO VEREJNOM ZÁUJME VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 14.01.2022 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 17.01.2022 VZN účinné dňom: 01.02.2022...

Čítaj viac o VZN č. 1/2022 O POSKYTOVANÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NEVEREJNÉMU POSKYTOVATEĽOVI, KTORÝ POSKYTUJE SOCIÁLNU SLUŽBU VO VEREJNOM ZÁUJME

VZN č. 8/2021, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (Dodatok č. 2)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 8/2021, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (Dodatok č. 2) VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 07.12.2021 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 09.12.2021 VZN účinné dňom: 01.01.2022...

Čítaj viac o VZN č. 8/2021, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (Dodatok č. 2)

VZN č. 7/2021, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH (Dodatok č. 3)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2021, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH (Dodatok č. 3) VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 07.12.2021 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 09.12.2021 VZN účinné dňom: 01.01.2022...

Čítaj viac o VZN č. 7/2021, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH (Dodatok č. 3)

VZN č. 6/2021 O VEREJNOM PORIADKU A O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY A OCHRANU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2021 O VEREJNOM PORIADKU A O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY A OCHRANU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 31.08.2021 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 03.09.2021 VZN účinné dňom: 18.09.2021...

Čítaj viac o VZN č. 6/2021 O VEREJNOM PORIADKU A O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY A OCHRANU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

VZN č. 5/2021, KTORÝM SA URČUJÚ PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2021, KTORÝM SA URČUJÚ PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 31.08.2021 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 03.09.2021 VZN účinné dňom: 18.09.2021...

Čítaj viac o VZN č. 5/2021, KTORÝM SA URČUJÚ PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB

VZN č. 4/2021 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2021 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 31.08.2021 VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 03.09.2021 VZN účinné dňom: 18.09.2021...

Čítaj viac o VZN č. 4/2021 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧