Loading...
Instagram Futbalnet

Označovanie kuka nádob na zmesový komunálny odpad (20 03 01)

Označenie pre domácnosti vývoz každý nepárny týždeň v roku Označenie pre firmy a organizácie v obci ...

Čítaj viac o Označovanie kuka nádob na zmesový komunálny odpad (20 03 01)

Harmonogramy vývozu separovaného zberu odpadov na rok 2020

...

Čítaj viac o Harmonogramy vývozu separovaného zberu odpadov na rok 2020

Je triedený zber odpadov bezplatný?

   zdroj:: https://www.epi.sk/zz/2018-330 330 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 6. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorýc...

Čítaj viac o Je triedený zber odpadov bezplatný?

Kompostovanie

viac info: www.priateliazeme.sk/spz/ako-kompostovat/v-domacnosti/kompostovanie-na-zahrade www.priateliazeme.sk/spz/files/domace-kompostovanie-brozura-w.pdf Viac informácií o komunitnom kompostovaní nájdete na www.kompost.sk....

Čítaj viac o Kompostovanie

Separovaný zber informačný leták 2019

Informačný leták *.pdf  ...

Čítaj viac o Separovaný zber informačný leták 2019

Separovaný zber

...

Čítaj viac o Separovaný zber

Ubytovňa Kraľovany - Rieka

 Viac info: rieka@obeckralovany.sk...

Čítaj viac o Ubytovňa Kraľovany - Rieka

História a súčasnosť evanjelickej cirkvi v Kraľovanoch

Najstarší zachovaný údaj o už jestvujúcej osade Kraľovany pochádza z druhej polovice 14. storočia (konkrétne z roku 1363). V tejto listine sa spomína obchodná cesta vedúca zo Sučian cez Kraľovany do Ružomberka. Obyvatelia Kraľovian patrili v tomto čase do nitrianskeho archidiakonátu Trnavskej ostrihomskej arcidiecézy a pod farnosť v Komjatnej pri Ružomberku. Cirkev za čias Thurzovcov Ešte začiatkom 14. storočia bola jedinou farou na Orave fara na Oravskom hrade....

Čítaj viac o História a súčasnosť evanjelickej cirkvi v Kraľovanoch

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PHaSR obce ...

Čítaj viac o Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Demografické údaje

Počet obyvateľov: 445 Národnostná štruktúra: 98 %  slovenská národnosť 2 %  česká a maďarská národnosť Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania: 63 % ECAV 28 % Rímsko – katolícka cirkev Počet obyvateľov v obci od roku 2009 do roku 2014: 2009        2010      2011       2012        2013       2014 459          452         454         443          443   ...

Čítaj viac o Demografické údaje

Hospodárenie obce

Dodatok správy nezávislého auditora za rok 2014 Poznámky textová časť Poznámky úvodná strana Správa nezávislého auditora za rok 2014 Výročná správa za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 T-1 00314561_IR_TEXT_2014 Fin_504_122014_EURD Fin_604_122014_EURD Súvaha Výkaz ziskov a strát...

Čítaj viac o Hospodárenie obce

História obce

Vznik obce Podľa jednej starej povesti siaha pomenovanie Kraľovian do roku 1241. Uhorský panovník Belo IV. vtedy utekal na sever pred Tatarmi, prišiel so svojím sprievodom k sútoku Oravy a Váhu, utáboril sa tu a pobudol. Miesto začali volať „Kiralyihaza“ a názov mu ostal, aj keď Belo IV. z Kraľovian odišiel. Najstarší zachovaný údaj o už jestvujúcej osade však pochádza až z druhej polovice 14. storočia (konkrétne z roku 1363). V tejto listine sa spomína ob...

Čítaj viac o História obce

Súčasnosť obce Kraľovany

Kraľovany sú dôležitým dopravným uzlom pre cestnú ako aj pre železničnú dopravu a aj vstupnou bránou do oravského regiónu. Ku obci Kraľovany patrí aj časť Rieka, kde sa nachádza jazero, ktoré je vyhľadávané množstvom domácich a už aj zahraničných turistov.   Obec tu vlastní ubytovňu, ktorá momentálne nie je naplno využívaná. Hlavným cieľom  je rozprúdiť v tejto lokalite cestovný ruch a tým aj podporiť využitie spomínanej ubytovne. Tak a...

Čítaj viac o Súčasnosť obce Kraľovany

Územný plán

Územný plán 2019 - schválený: Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2020 - NARIADENIE O ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KRAĽOVANY ČISTOPIS Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb VÝKRES ŠIRŠÍCH VZŤAHOV KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA A ROZVOJOVÝCH PLÔCH S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS VÝKRES 03 - VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA VÝKRE...

Čítaj viac o Územný plán

Môžete nás nájsť

Instagram

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧