Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Odpadové hospodárstvo obce

  Milí občania, ak nemáte kuka nádobu dostatočne zaplnenú, nedávajte ju na vývoz. Šetríte tým kapacitné aj finančné prostriedky. Inak povedané: PROSÍME, NEVYVÁŽAJTE VZDUCH!   Najbližšie vývozy:  Výkaz Štatistického úradu SR Výkaz Štatistického úradu SR za rok 2012 Výkaz Štatistického úradu SR za rok 2013 Výkaz Štatistického úradu SR za rok 2014 Výkaz Štatistického úradu SR za rok 2015 Výkaz Štatistického úrad...

Čítaj viac o Odpadové hospodárstvo obce

Je triedený zber odpadov bezplatný?

   zdroj:: https://www.epi.sk/zz/2018-330 Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 6. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene ...

Čítaj viac o Je triedený zber odpadov bezplatný?

História obce

Vznik obce Podľa jednej starej povesti siaha pomenovanie Kraľovian do roku 1241. Uhorský panovník Belo IV. vtedy utekal na sever pred Tatarmi, prišiel so svojím sprievodom k sútoku Oravy a Váhu, utáboril sa tu a pobudol. Miesto začali volať „Kiralyihaza“ a názov mu ostal, aj keď Belo IV. z Kraľovian odišiel. Najstarší zachovaný údaj o už jestvujúcej osade však pochádza až z druhej polovice 14. storočia (konkrétne z roku 1363). V tejto listine sa spomína ob...

Čítaj viac o História obce

História a súčasnosť evanjelickej cirkvi v Kraľovanoch

Najstarší zachovaný údaj o už jestvujúcej osade Kraľovany pochádza z druhej polovice 14. storočia (konkrétne z roku 1363). V tejto listine sa spomína obchodná cesta vedúca zo Sučian cez Kraľovany do Ružomberka. Obyvatelia Kraľovian patrili v tomto čase do nitrianskeho archidiakonátu Trnavskej ostrihomskej arcidiecézy a pod farnosť v Komjatnej pri Ružomberku. Cirkev za čias Thurzovcov Ešte začiatkom 14. storočia bola jedinou farou na Orave fara na Oravskom hrade....

Čítaj viac o História a súčasnosť evanjelickej cirkvi v Kraľovanoch

Kompostovanie

viac info: www.priateliazeme.sk/spz/ako-kompostovat/v-domacnosti/kompostovanie-na-zahrade www.priateliazeme.sk/spz/files/domace-kompostovanie-brozura-w.pdf Viac informácií o komunitnom kompostovaní nájdete na www.kompost.sk....

Čítaj viac o Kompostovanie

Separovaný zber informačný leták 2019

Informačný leták *.pdf  ...

Čítaj viac o Separovaný zber informačný leták 2019

SPOLOČNÝ PROGRAM ROZVOJA OBCÍ DOLNEJ ORAVY

SPOLOČNÝ PROGRAM ROZVOJA OBCÍ DOLNEJ ORAVY 2015 - 2023 MAS ORAVA - Spoločný program rozvoja obcí Dolnej Oravy 2024-2030 aj s prílohami SPOLOČNÝ PROGRAM ROZVOJA OBCÍ DOLNEJ ORAVY 2014 - 2030 ...

Čítaj viac o SPOLOČNÝ PROGRAM ROZVOJA OBCÍ DOLNEJ ORAVY

Súčasnosť obce Kraľovany

Kraľovany sú dôležitým dopravným uzlom pre cestnú ako aj pre železničnú dopravu a aj vstupnou bránou do oravského regiónu. Tak ako každá obec na Slovensku aj Kraľovany zápasia s nedostatkom finančných zdrojov. Preto samospráva obce hľadá rôzne zdroje financovania. Obec má v pláne dokončiť kanalizáciu, prostredníctvom projektov z EÚ by obec chcela zabezpečiť zateplenie miestnej Materskej školy ako aj kompletnú rekonštrukciu osvetlenia. V posledných rokoc...

Čítaj viac o Súčasnosť obce Kraľovany

Územný plán

Územný plán 2020 - schválený: Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2020 - NARIADENIE O ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KRAĽOVANY ČISTOPIS Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb VÝKRES ŠIRŠÍCH VZŤAHOV KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA A ROZVOJOVÝCH PLÔCH S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS VÝKRES 03 - VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA VÝKRE...

Čítaj viac o Územný plán

Symboly obce

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Kraľovany a konštatovala, že návrh vychádza z historického pečatného symbolu obce, ktorý vhodne heraldizuje, čím vzniká historický verný, heraldický správny a výtvarne pôsobivý obecný erb. Komisia ho jednomyseľne odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zaevidovanie do Heraldického registra Slovenskej republiky Erb Kraľovian v modrom štíte na zlatej plti stojaci dvaj...

Čítaj viac o Symboly obce

Základné informácie

Kraľovany je malá slovenská obec nachádzajúca sa v okrese Dolný Kubín, v Žilinskom kraji. Leží na pomedzi riek Orava a Váh. Prvá zmienka o tejto obci pochádza zo 14. storočia, kedy boli Kraľovany súčasťou významnej obchodnej križovatky Oravy, Liptova a Turca. Táto skutočnosť trvá až do dnes, keďže i naďalej vedú okrajom obce strategické komunikácie, spájajúce spomínané tri okresy (Turiec, Liptov a Orava).   Štát Slovensko Kraj Žilinský...

Čítaj viac o Základné informácie

Demografické údaje

Počet obyvateľov v obci: Rok Počet obyvateľov k 31.12. Počet narodených Počet zomretých 1970 678 1980 577 1991 495 2001 469 2010 461 8 7 2011 458 2015 442 6 4 2016 439 4 11 2017 434 6 6 2018 432 8 5 2019 431 5 5 2020 428 X X Naša obec k 31. decembru 2019 mala: 429 obyvateľov Zmeny v priebehu roku 2019: 5 detí sa narodilo 10 ľudí sa odhlásilo ...

Čítaj viac o Demografické údaje

Geografické údaje

Kraľovany predstavujú vstupnú bránu do oravského regiónu, súčasne však leží mimo prirodzenej oblasti Oravy, v ľubochnianskom prielome, medzi pohoriami Malej a Veľkej Fatry na zvyškoch terás rieky Váhu, ktorá delí kraľoviansky priestor na dve časti. Severná časť patrí do pohoria Malej Fatry a južná časť do pohoria Veľkej Fatry. Chotárna hranica na západe prechádza dolinou Šútovského potoka. TU je totožná s hranicou Oravy a Turca po roklinu Tesnô, odkiaľ...

Čítaj viac o Geografické údaje

Prírodné podmienky

Prírodné podmienky   Pomerne veľké rozpätie nadmorskej výšky v katastrálnom území Kraľovian, relatívna blízkosť  hlavného hrebeňa Krivánskej Malej Fatry a skutočnosť, že kataster zasahuje aj do horských polôh  pohorí Malej  a Veľkej Fatry spôsobuje, žev ňom odrážajú klimatické pomery týchto pohorí. Hlavným znakom týchto pomeroch je ich premenlivosť -  náhle zmeny počasia rozličného charakterua náhle prechody z teplej do studenej peri...

Čítaj viac o Prírodné podmienky

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧