Loading...
Instagram Futbalnet

Označovanie kuka nádob na zmesový komunálny odpad (20 03 01)

Označenie pre domácnosti vývoz každý nepárny týždeň v roku Označenie pre firmy a organizácie v obci ...

Čítaj viac o Označovanie kuka nádob na zmesový komunálny odpad (20 03 01)

Harmonogramy vývozu separovaného zberu odpadov na rok 2020

...

Čítaj viac o Harmonogramy vývozu separovaného zberu odpadov na rok 2020

Je triedený zber odpadov bezplatný?

   zdroj:: https://www.epi.sk/zz/2018-330 330 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 6. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorýc...

Čítaj viac o Je triedený zber odpadov bezplatný?

Kompostovanie

viac info: www.priateliazeme.sk/spz/ako-kompostovat/v-domacnosti/kompostovanie-na-zahrade www.priateliazeme.sk/spz/files/domace-kompostovanie-brozura-w.pdf Viac informácií o komunitnom kompostovaní nájdete na www.kompost.sk....

Čítaj viac o Kompostovanie

Separovaný zber informačný leták 2019

Informačný leták *.pdf  ...

Čítaj viac o Separovaný zber informačný leták 2019

Separovaný zber

...

Čítaj viac o Separovaný zber

Ubytovňa Kraľovany - Rieka

 Viac info: rieka@obeckralovany.sk...

Čítaj viac o Ubytovňa Kraľovany - Rieka

História a súčasnosť evanjelickej cirkvi v Kraľovanoch

Najstarší zachovaný údaj o už jestvujúcej osade Kraľovany pochádza z druhej polovice 14. storočia (konkrétne z roku 1363). V tejto listine sa spomína obchodná cesta vedúca zo Sučian cez Kraľovany do Ružomberka. Obyvatelia Kraľovian patrili v tomto čase do nitrianskeho archidiakonátu Trnavskej ostrihomskej arcidiecézy a pod farnosť v Komjatnej pri Ružomberku. Cirkev za čias Thurzovcov Ešte začiatkom 14. storočia bola jedinou farou na Orave fara na Oravskom hrade....

Čítaj viac o História a súčasnosť evanjelickej cirkvi v Kraľovanoch

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PHaSR obce ...

Čítaj viac o Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Demografické údaje

Počet obyvateľov: 445 Národnostná štruktúra: 98 %  slovenská národnosť 2 %  česká a maďarská národnosť Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania: 63 % ECAV 28 % Rímsko – katolícka cirkev Počet obyvateľov v obci od roku 2009 do roku 2014: 2009        2010      2011       2012        2013       2014 459          452         454         443          443   ...

Čítaj viac o Demografické údaje

História obce

Vznik obce Podľa jednej starej povesti siaha pomenovanie Kraľovian do roku 1241. Uhorský panovník Belo IV. vtedy utekal na sever pred Tatarmi, prišiel so svojím sprievodom k sútoku Oravy a Váhu, utáboril sa tu a pobudol. Miesto začali volať „Kiralyihaza“ a názov mu ostal, aj keď Belo IV. z Kraľovian odišiel. Najstarší zachovaný údaj o už jestvujúcej osade však pochádza až z druhej polovice 14. storočia (konkrétne z roku 1363). V tejto listine sa spomína ob...

Čítaj viac o História obce

Súčasnosť obce Kraľovany

Kraľovany sú dôležitým dopravným uzlom pre cestnú ako aj pre železničnú dopravu a aj vstupnou bránou do oravského regiónu. Ku obci Kraľovany patrí aj časť Rieka, kde sa nachádza jazero, ktoré je vyhľadávané množstvom domácich a už aj zahraničných turistov.   Obec tu vlastní ubytovňu, ktorá momentálne nie je naplno využívaná. Hlavným cieľom  je rozprúdiť v tejto lokalite cestovný ruch a tým aj podporiť využitie spomínanej ubytovne. Tak a...

Čítaj viac o Súčasnosť obce Kraľovany

Územný plán

Územný plán 2020 - schválený: Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2020 - NARIADENIE O ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KRAĽOVANY ČISTOPIS Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb VÝKRES ŠIRŠÍCH VZŤAHOV KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA A ROZVOJOVÝCH PLÔCH S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS VÝKRES 03 - VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA VÝKRE...

Čítaj viac o Územný plán

Symboly obce

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Kraľovany a konštatovala, že návrh vychádza z historického pečatného symbolu obce, ktorý vhodne heraldizuje, čím vzniká historický verný, heraldický správny a výtvarne pôsobivý obecný erb. Komisia ho jednomyseľne odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zaevidovanie do Heraldického registra Slovenskej republiky Erb Kraľovian v modrom štíte na zlatej plti stojaci dvaj...

Čítaj viac o Symboly obce

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧