Loading...
Instagram Futbalnet

Ubytovňa Kraľovany - Rieka

 Viac info: rieka@obeckralovany.sk...

Čítaj viac o Ubytovňa Kraľovany - Rieka

História a súčasnosť evanjelickej cirkvi v Kraľovanoch

Najstarší zachovaný údaj o už jestvujúcej osade Kraľovany pochádza z druhej polovice 14. storočia (konkrétne z roku 1363). V tejto listine sa spomína obchodná cesta vedúca zo Sučian cez Kraľovany do Ružomberka. Obyvatelia Kraľovian patrili v tomto čase do nitrianskeho archidiakonátu Trnavskej ostrihomskej arcidiecézy a pod farnosť v Komjatnej pri Ružomberku. Cirkev za čias Thurzovcov Ešte začiatkom 14. storočia bola jedinou farou na Orave fara na Oravskom hrade....

Čítaj viac o História a súčasnosť evanjelickej cirkvi v Kraľovanoch

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PHaSR obce ...

Čítaj viac o Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Demografické údaje

Počet obyvateľov: 445 Národnostná štruktúra: 98 %  slovenská národnosť 2 %  česká a maďarská národnosť Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania: 63 % ECAV 28 % Rímsko – katolícka cirkev Počet obyvateľov v obci od roku 2009 do roku 2014: 2009        2010      2011       2012        2013       2014 459          452         454         443          443   ...

Čítaj viac o Demografické údaje

Hospodárenie obce

Dodatok správy nezávislého auditora za rok 2014 Poznámky textová časť Poznámky úvodná strana Správa nezávislého auditora za rok 2014 Výročná správa za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 T-1 00314561_IR_TEXT_2014 Fin_504_122014_EURD Fin_604_122014_EURD Súvaha Výkaz ziskov a strát...

Čítaj viac o Hospodárenie obce

História obce

Vznik obce Podľa jednej starej povesti siaha pomenovanie Kraľovian do roku 1241. Uhorský panovník Belo IV. vtedy utekal na sever pred Tatarmi, prišiel so svojím sprievodom k sútoku Oravy a Váhu, utáboril sa tu a pobudol. Miesto začali volať „Kiralyihaza“ a názov mu ostal, aj keď Belo IV. z Kraľovian odišiel. Najstarší zachovaný údaj o už jestvujúcej osade však pochádza až z druhej polovice 14. storočia (konkrétne z roku 1363). V tejto listine sa spomína ob...

Čítaj viac o História obce

Súčasnosť obce Kraľovany

Kraľovany sú dôležitým dopravným uzlom pre cestnú ako aj pre železničnú dopravu a aj vstupnou bránou do oravského regiónu. Ku obci Kraľovany patrí aj časť Rieka, kde sa nachádza jazero, ktoré je vyhľadávané množstvom domácich a už aj zahraničných turistov.   Obec tu vlastní ubytovňu, ktorá momentálne nie je naplno využívaná. Hlavným cieľom  je rozprúdiť v tejto lokalite cestovný ruch a tým aj podporiť využitie spomínanej ubytovne. Tak a...

Čítaj viac o Súčasnosť obce Kraľovany

Územný plán

Územný plán 2019 - návrh na schválenie: VZN Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2020 ČISTOPIS Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb VÝKRES ŠIRŠÍCH VZŤAHOV KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA A ROZVOJOVÝCH PLÔCH S VYZNAČENOU ZÁVÄZNOU ČASŤOU RIEŠENIA A VPS VÝKRES 03 - VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA VÝKRES 04 - VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA ...

Čítaj viac o Územný plán

Symboly obce

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Kraľovany a konštatovala, že návrh vychádza z historického pečatného symbolu obce, ktorý vhodne heraldizuje, čím vzniká historický verný, heraldický správny a výtvarne pôsobivý obecný erb. Komisia ho jednomyseľne odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zaevidovanie do Heraldického registra Slovenskej republiky Erb Kraľovian v modrom štíte na zlatej plti stojaci dvaj...

Čítaj viac o Symboly obce

Základné informácie

Kraľovany je malá slovenská obec nachádzajúca sa v okrese Dolný Kubín, v Žilinskom kraji. Leží na pomedzi riek Orava a Váh. Prvá zmienka o tejto obci pochádza zo 14. storočia, kedy boli Kraľovany súčasťou významnej obchodnej križovatky Oravy, Liptova a Turca. Táto skutočnosť trvá až do dnes, keďže i naďalej vedú okrajom obce strategické komunikácie, spájajúce spomínané tri okresy (Turiec, Liptov a Orava)....

Čítaj viac o Základné informácie

Geografické údaje

Kraľovany predstavujú vstupnú bránu do oravského regiónu, súčasne však leží mimo prirodzenej oblasti Oravy, v ľubochnianskom prielome, medzi pohoriami Malej a Veľkej Fatry na zvyškoch terás rieky Váhu, ktorá delí kraľoviansky priestor na dve časti . Severná časť patrí do pohoria Malej Fatry a južná časť do pohoria Veľkej Fatry. Chotárna hranica na západe prechádza dolinou Šútovského potoka. TU je totožná s hranicou Oravy a Turca po roklinu...

Čítaj viac o Geografické údaje

Prírodné podmienky

Prírodné podmienky   Pomerne veľké rozpätie nadmorskej výšky v katastrálnom území Kraľovian, relatívna blízkosť  hlavného hrebeňa Krivánskej Malej Fatry a skutočnosť, že kataster zasahuje aj do horských polôh  pohorí Malej  a Veľkej Fatry spôsobuje, žev ňom odrážajú klimatické pomery týchto pohorí. Hlavným znakom týchto pomeroch je ich premenlivosť -  náhle zmeny počasia rozličného charakterua náhle prechody z teplej do studenej peri...

Čítaj viac o Prírodné podmienky

Cestovný ruch

Tipy na leto 3 km Krpelianska priehrada Krpelianska priehrada - vodná nádrž, čĺnkovanie, rybolov.       16 km Dolný Kubín Dolný Kubín - historické mesto: galéria, múzeum, meštianské domy, renesančný kaštieľ, športový areál, plaváreň.       19 km Ružomberok Ružomberok - prírodné, kultúrne, historické zaujímavosti, goticky kostol 14. storočie, múzeum liptovskej dediny, galéria.       17 km Vrútky Vr...

Čítaj viac o Cestovný ruch

História železnice Kraľovany

Výraznejšie život v obci ovplyvnila výstavba Košicko - bohumínskej železnice a neskôr železnice na Oravu. Vážnejšie sa o železnici začalo uvažovať v 80 - tych rokoch minulého storočia, keď sa už rozhodovalo, kadiaľ má ísť. Tu vznikol problém, ktorý bol podnetom pre množstvo žiadostí, sťažností, článkov v novinách, ale aj debát o tom, kde pripojiť oravskú železnicu na Košicko - bohumínsku železnicu. Do úvahy prichádzali dve možnosti: Kraľovany a Ruž...

Čítaj viac o História železnice Kraľovany

Môžete nás nájsť

Instagram

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧