Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 sa konajú v sobotu 30. septembra 2023 od 07.00 h do 22.00 h

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk

Obec Kraľovany v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Kraľovany: a) Právne predpisy - zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov - zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení   neskorších právnych predpisov - zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov - zákon SNR č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, - zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, - zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov - zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, - zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, - ostatné právne normy upravujúce kompetencie obce Kraľovany.   b) Pokyny - Interné pokyny starostu obce neboli vydané.   c) Inštrukcie Obec Kraľovany nevydala v rámci svojej kompetencie žiadne inštrukcie.   d) Výkladové stanoviská Obec Kraľovany tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorá je budovaná ako sústava jednostupňová. Obec nevydala žiadne výkladové stanovisko týkajúce sa vnútorného alebo vonkajšieho chodu právnickej osoby verejného práva.

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧