Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Referendum sa koná v sobotu 21. januára 2023 od 07.00 h do 22.00 h Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Spôsob zriadenia samosprávy, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Spôsob zriadenia obce: Obec Kraľovany je zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. 23.-24.11.1990 Právomoci a kompetencie obce: Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:
  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platnou právnou úpravou SR
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností ( čl.71 ods. 2 Ústavy SR)
Organizačná štruktúra obce: Orgánmi obce Kraľovany sú: obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo obce Kraľovany je zastupiteľský zbor obce zložený z piatich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje poradné orgány, o ktorých bližšie informácie nájdete v časti samospráva obce- stále komisie obecného zastupiteľstva. Starosta obce Kraľovany je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧