Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie Kraľovany obhospodaruje revír o rozlohe necelých 1565 hektárov, nachádzajúci sa na rozhraní národných parkov Malá a Veľká Fatra, ktorých prirodzenou hranicou je rieka Váh s prítokom Oravy. Revír je veľmi hornatý a preto je jeho obhospodarovanie náročné, hlavne z hľadiska starostlivosti o zver. Poľovný revír je značne navštevovaný turistami počas celého roka, čo je dôsledkom jeho polohy v blízkosti spomenutých národných parkov. Okolité lesy predstavujú možnosť aktívneho oddychu vo forme rybolovu, poľovníctva, zberu húb, pešej a cyklistickej turistiky a zimných športov. Do poľovného revíur priamo i nepriamo zasahujú významné oblasti. Najhlavnejšími sú Národný park Malá Fatra, ochranné pásmo Veľkej Fatry, národná prírodná rezervácia Šrámková, Šútovská dolina, prírodná pamiatka Kraľoviansky meander, chránený areál Rieka Orava.

Územie NP Malá Fatra je zároveň súčasťou národného zoznamu území európskeho významu NATURA 2000 a Chráneného vtáčieho územia Malá Fatra.

Z histórie poľovníctva v našej obci vieme, že v 40-tych rokoch 20. storočia mal revír v prenájme p. Ondrej Had z Kraľovian, vtedajšia výmera bola necelých 1900 ha. Po 2. svetovej vojne bol vytvorený revír spojením katastrálnych území obcí Kraľovany, Párnica a Istebné. Tento spoločný revír mal výmeru približne 9600 ha. V tomto období nastal mierny nárast početnosti jelenej zveri, v dovtedajšom období bola dominantnou srnčia zver, jelenia sa vyskytovala sporadicky. V neskoršom období bol revír vytvorený z katastrálnych území Kraľovian a Párnice o výmere cca 5200 ha.

Terajšie poľovnícke združenie Kraľovany vzniklo v roku 1993 po priateľskom rozdelení s kolegami z Párnice, súčasne platná nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2030. 16 členov spolu s čakateľmi na členstvo vykonáva práce v poľovnom revíri týkajúce sa starostlivosti o zver, zabezpečenie kvalitného krmiva, zimného prikrmovania zveri ako i údržbu a budovanie zariadení pre zver ako sú senníky, soliská, čistenie chodníkov a pod.

Výbor má päť členov a v terajšom období pracuje v zložení:

predseda Juraj Babušiak

tajomník Ing. Radovan Tatár

podpredseda Dušan Grof

poľovnícky hospodár Peter Dibák

finančný hospodár Ing. Miloš Had

 

Okrem prác súvisiacich priamo s poľovným revírom, sa združenie venuje aj osvetovej a kultúrnej činnosti. Každoročne sa podieľame na rôznych spoločensko – kultúrnych podujatiach v obci, na ktorých rozvoniava chutný divinový guľáš a iné dobroty. Fauna v našom poľovnom revíri je veľmi rozmanitá a druhovo pestrá. Najpočetnejšou je jelenia zver, darí sa aj srnčej a diviačej zveri. Ráz krajiny a horské podmienky sú ideálnym biotopom medveďa hnedého, vlka dravého, jazveca lesného i rysa ostrovida, sporadicky sa vyskytuje mačka divá. Najmä medvede neváhajú pri svojich potulkách za potravou zísť až k ľudským obydliam, kam ich lákajú ovociny. Hojné zastúpenie majú rôzne druhy vodného vtáctva, ako napr. kačice, volavky, labute, v menšom počte jariabok hôrny a vzácny tetrov hlucháň, obývajúci vyššie časti revíru. Z ostatnej zveri nemožno nespomenúť líšky, kuny, psíka medvedíkovitého ale aj vydry, ktoré spôsobujú nemalé vrásky na tvárach našich.

Cieľom nášho poľovníckeho združenie je praktický, trvalo udržateľný rozvoj biotopov poľovnej i ostatnej zveri, aby sa i obyvateľ Kraľovian, turista či návštevník tohto kraja mohol pokochať pasúcou sa zverou, spevom vtáctva, ručiacim jeleňom, krúžiacim dravcom pozorne sledujúcim naše kroky prírodou, ktorú sme zdedili od našich predkov a je nám hrdou povinnosťou odovzdať ju našim deťom s bohatou faunou i flórou.

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧