Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Spoločenské organizácie

Odbočka slovenskej ovocinárskej spoločnosti - bola v obci založená 29. februára 1948. Mala 16 zakladajúcich členov. Z ich činnosti je známa najmä ovocná škôlka, založená v roku 1949 v časti „Za lúkami“, kde bolo vysadených 300 ovocných stromkov. Jednotný roľnícky zväz bol v obci založený v roku 1949. Pokračovateľom sa neskôr stalo Spoločenstvo JHR. Mládežnícka organizácia pracovala v obci s rôznymi úspechmi, či už to bol Slovenský zväz mládeže, Československý zväz mládeže alebo SZM. Zo školskej kroniky sme sa dozvedeli, že 25. februára 1950 vznikla v obci Pionierska organizácia a oddiel pri národnej škole mal 34 členov. Mládežnícka aktivita sa v rokoch po vojne a aj neskôr zameriavala najmä na kultúrne vyžitie. Nacvičovali divadelné hry, estrády, vystupovali pri rôznych príležitostiach. Neskôr to bola najmä bigádnicka činnosť na zveľaďovaní obce, vysádzanie lesných stromkov či pokus o mládežnícky klub. Zväzarm - bol v obci založený v roku 1954. Aktivity v obci vyvíjal Zväz invalidov - v roku 1956 bola predsedkyňou Mária Mariščáková, Zväz protifašistických bojovníkov, Slovenský zväz drobnochovateľov, Slovenský zväz žien.

Výbor sa venoval kultúrno-osvetovej činnosti, kurzom varenia i šitia a výstavkám ručných prác. Z ďalších organizácií to boli ČSČK, Zväz poľovníkov a i.

Požiarna ochrana - bola v obci vždy na veľmi dobrej úrovni. Medzi prvými úlohami novovzniknutého MNV v roku 1945 bolo zakúpenie motorovej striekačky. V roku 1948 bola postavená požiarna strážnica. Požiarne družstvá sa pravidelne zúčastňovali súťaží, na ktorých sa umiestňovali na popredných miestach. Hlavnou náplňou požiarnikov bola v posledných rokoch najmä preventívna činnosť. Každoročne sa vykonávali prehliadky, ktoré mali v rodinných domoch i iných objektoch zistiť stav dymovodov i celkové podmienky protipožiarnej ochrany.

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie Kraľovany obhospodaruje revír o rozlohe necelých 1565 hektárov, nachádzajúci sa na rozhraní národných parkov Malá a Veľká Fatra, ktorých prirodzenou hranicou je rieka Váh s prítokom Oravy. Revír je veľmi hornatý a preto je jeho obhospodarovanie náročné, hlavne z hľadiska starostlivosti o zver. Poľovný revír je značne navštevovaný turistami počas celého roka, čo je dôsledkom jeho polohy v blízkosti spomenutých národných parkov. Okolité lesy predstavujú možnosť aktívneho oddychu vo forme rybolovu, poľovníctva, zberu húb, pešej a cyklistickej turistiky a zimných športov. Do poľovného revíur priamo i nepriamo zasahujú významné oblasti. Najhlavnejšími sú Národný park Malá Fatra, ochranné pásmo Veľkej Fatry, národná prírodná rezervácia Šrámková, Šútovská dolina, prírodná pamiatka Kraľoviansky meander, chránený areál Rieka Orava.

Územie NP Malá Fatra je zároveň súčasťou národného zoznamu území európskeho významu NATURA 2000 a Chráneného vtáčieho územia Malá Fatra.

Z histórie poľovníctva v našej obci vieme, že v 40-tych rokoch 20. storočia mal revír v prenájme p. Ondrej Had z Kraľovian, vtedajšia výmera bola necelých 1900 ha. Po 2. svetovej vojne bol vytvorený revír spojením katastrálnych území obcí Kraľovany, Párnica a Istebné. Tento spoločný revír mal výmeru približne 9600 ha. V tomto období nastal mierny nárast početnosti jelenej zveri, v dovtedajšom období bola dominantnou srnčia zver, jelenia sa vyskytovala sporadicky. V neskoršom období bol revír vytvorený z katastrálnych území Kraľovian a Párnice o výmere cca 5200 ha.

Terajšie poľovnícke združenie Kraľovany vzniklo v roku 1993 po priateľskom rozdelení s kolegami z Párnice, súčasne platná nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2030. 16 členov spolu s čakateľmi na členstvo vykonáva práce v poľovnom revíri týkajúce sa starostlivosti o zver, zabezpečenie kvalitného krmiva, zimného prikrmovania zveri ako i údržbu a budovanie zariadení pre zver ako sú senníky, soliská, čistenie chodníkov a pod.

Výbor má päť členov a v terajšom období pracuje v zložení:

predseda Juraj Babušiak

tajomník Ing. Radovan Tatár

podpredseda Dušan Grof

poľovnícky hospodár Peter Dibák

finančný hospodár Ing. Miloš Had

 

Okrem prác súvisiacich priamo s poľovným revírom, sa združenie venuje aj osvetovej a kultúrnej činnosti. Každoročne sa podieľame na rôznych spoločensko – kultúrnych podujatiach v obci, na ktorých rozvoniava chutný divinový guľáš a iné dobroty. Fauna v našom poľovnom revíri je veľmi rozmanitá a druhovo pestrá. Najpočetnejšou je jelenia zver, darí sa aj srnčej a diviačej zveri. Ráz krajiny a horské podmienky sú ideálnym biotopom medveďa hnedého, vlka dravého, jazveca lesného i rysa ostrovida, sporadicky sa vyskytuje mačka divá. Najmä medvede neváhajú pri svojich potulkách za potravou zísť až k ľudským obydliam, kam ich lákajú ovociny. Hojné zastúpenie majú rôzne druhy vodného vtáctva, ako napr. kačice, volavky, labute, v menšom počte jariabok hôrny a vzácny tetrov hlucháň, obývajúci vyššie časti revíru. Z ostatnej zveri nemožno nespomenúť líšky, kuny, psíka medvedíkovitého ale aj vydry, ktoré spôsobujú nemalé vrásky na tvárach našich.

Cieľom nášho poľovníckeho združenie je praktický, trvalo udržateľný rozvoj biotopov poľovnej i ostatnej zveri, aby sa i obyvateľ Kraľovian, turista či návštevník tohto kraja mohol pokochať pasúcou sa zverou, spevom vtáctva, ručiacim jeleňom, krúžiacim dravcom pozorne sledujúcim naše kroky prírodou, ktorú sme zdedili od našich predkov a je nám hrdou povinnosťou odovzdať ju našim deťom s bohatou faunou i flórou.

DHZ Kraľovany

V tomto roku 2015 náš Dobrovoľný hasičský zbor oslávil krásne jubileum 90. rokov, pri tejto príležitosti sa za pomoci našej obce, DHZ Kraľovany a okresného výboru Dolný Kubín uskutočnila okresná súťaž v hasičskom útoku. Pred 90 rokmi (1925) sa v Kraľovanoch založil Dobrovoľný hasičský spolok, ktorý mal vtedy 21 členov. V tom istom roku obec zakúpila aj motorovú striekačku a vystavalo sa aj nove požiarne skladisko. O pár rokov neskôr 23. Apríla 1951 sa začala stavať aj požiarna zbrojnica, ktorá bola dokončená ešte v tom istom týždni. Požiarna zbrojnica mala dve miestnosti. Jedna bola určená na spolkovú činnosť a druhá pre uskladnenie požiarnej techniky. V roku 1977 sa začalo s výstavbou novej požiarnej stanice. V týchto rokoch mala Dobrovoľný hasičský spolok cca 35 členov, medzi ktorých sa radili aj týto naši občania - Ján Had, Dušan Had, Vladimír Kubinda, Dušan Calík, Michal Lang, Spišiak a ešte mnohý ďalší.

 

V roku 1989 našich starších členov vystriedala mladšia generácia dobrovoľných hasičov, avšak pod stálym vedením predsedu DHZ Dušana Hada a veliteľa DHZ Jána Calíka. V hasičskom družstve, ktoré našu dedinu reprezentovalo na rôznych súťažiach, boli vedení František Dibák, Ľubomír Lang, Milan Lang, Ján Had, Ján Valent, Miroslav Had, Radoslav Podolák, Igor Macák , Róbert Had, Kraovanský, Užek.... Mužské družstvo sa umiestňovalo väčšinou v stredných a popredných miestach . V roku 1995 náš spolok oslavoval 70. rokov od založenia. O rok neskôr sa v našej obci konala okresná súťaž, na ktorej sa naše mužstvo umiestnilo na krásnom treťom mieste. V súťažnej disciplíne mužstvo prestalo fungovať v roku 2000, avšak DHZ pokračovalo a pomáhalo v obci.

 

V roku 2009 sa mládež spolu so staršími členmi rozhodli v súťažiach pokračovať a založili sa hneď dve družstvá. Nastali aj zmeny v vyšších funkciách, kde predsedom DHZ bol Miroslav Babušiak, veliteľom Vendelín Chovanec.

 

V roku 2011 obec zakúpila aj keď staršiu na krásnu hasičskú karosu a nové vybavenie pre dobrovoľných hasičov.

 

Do hasičského zboru pribudli nový členovia a v mužskom družstve boli: Juraj Gróf, Branislav Plž, Boris Mlynarčík, Roman Kušnierik, Michal Kušnierik, Peter Lepeta, Matej Palovič, Ján Ševčík. V ženskom družstve boli tieto členky Zuzana Podbrežná, Mária Lovásová, Petra Pĺžová, Lenka Lepetová, Katarína Schmidtova, Lucia Mešková a Ivana Martinkovičová.

 

Naši dobrovoľníci sa zúčastňujú na rôznych akciách. Každoročne mávajú výročnú schôdzu, chodia do Materskej školy v obci urobiť krátku no účelovú prednášku a ukážku hasičskej techniky. Zúčastňujú sa na rôznych brigádach či už pre obec alebo urbár. V roku 2011 sa zúčastnili okresnej súťaže v Dlhej nad Oravou, kde sa naše ženské družstvo umiestnilo na krásnom treťom mieste. Z rôznych súťaží si už doniesli krásne druhé a tretie miesta. V individuálnych súťažiach sa umiestnili Katarína Schmidtová na 2. mieste a Lenka Lepetová na dvoch prvých miestach. Mužské družstvo sa prevažne umiestňuje v stredných priečkach.

 

V roku 2013 sa taktiež u nás v obci uskutočnila okresná hasičská súťaž, avšak ani jedno s našich družstiev nebolo úspešné.

 

A takto sme sa teda dostali už k roku 2015, kde náš DHZ má 45 členov. Predsedom DHZ je Miroslav Babušiak, veliteľmi sú Lenka Lepetová a Branislav Plž, ktorý v roku 2014 absolvovali 3-dňové školenie v Námestove a ukončili úspešne písomnú aj ústnu časť skúšok.

 

Tajomníkom DHZ je Ján Had, ktorý aj trénuje naše družstvá. V mužskom družstve sú Peter Lepeta, Matúš Ondrejka, Pavol Raffaj, Ján Humenný, Róbert Had, Tomáš Grof, Ján Valent, Dominik Chmara, Matej Palovič, Ľuboš Palovič. V ženskom družstve Mária Lovásová, Katarína Schmidtova, Patrícia Meškova, Lucia Mešková, Lucia Kalanková, Petra Plžová, Diana Grófová, Michaela Chmárová.

 

V júni 2015 sa v obci uskutočnila už vyššie spomínaná okresná súťaž na oslavu 90. rokov založenia nášho hasičského zboru. Zišli sa u nás družstvá s Oravy v počte 35 družstiev. Počas celého dňa vládla pohoda a spokojnosť na všetkých stranách. Začiatok sa viedol v príhovoroch od predsedov DHZ a starostu obce Kraľovany. Súťaž prebiehala podľa predpisov DHZ. Naše družstvá sa snažili, avšak ani jedno sa neumiestnilo na stupienkoch víťazov. Naše ženské družstvo sa umiestnilo na peknom štvrtom mieste. V najbližšom čase by sa mala rozšíriť hasičská technika nášho zboru o novú hasičskú mašinu a hasičské príslušenstvo.

 

Nič iné nám nezostáva len popriať našim dobrovoľným hasičom veľa zdaru a šťastia v ďalších rokoch fungovania.

Spoločenstvo urbariátu - pozemkové spoločenstvo Kraľovany

Les vždy bol a stále je nemalým zdrojom obživy a príjmov mnohých Oravcov, preto si ho vážia, dbajú na to, aby lesa neubúdalo a nezhoršoval sa jeho stav a výmera.   V posledných rokoch sa pohľad na les postupne mení a pozerá sa naň ako na mimoriadne dôležitý faktor životných podmienok moderného človeka. Napomáha tomu starostlivosť o les, či už v minulosti, ale i súčasnosti.

 

V roku 1854 a následne v roku 1922 oravský komposesorát čiastočne predal a čiastočne dobrovoľne odstúpil kraľovianským urbárnikom lesnú a pasienkovú pôdu o výmere 1224 hektárov, o ktorú sa s výnimkou rokov 1958-1991 starajú doteraz. Lesy nášho spoločenstva sa rozprestierajú z časti na juhovýchodných výbežkoch Malej Fatry a z časti na severných svahoch Veľkej Fatry-vrch Kopa. Dedina sa nachádza v nadmorskej výške 430 m.n.m. ,najvyšší vrchol je Suchý vrch s výškou 1267 m.n.m., respektívne Kopa s výškou 1187m.n.m. Staré, pôvodné porasty boli bučiny, smreky a jedle sa vyskytovali len vtrúsene. Súčasné porasty sa zakladajú zmiešané, čo má vplyv na stabilitu celého lesného ekosystému.

 

Spoločenstvo urbariátu-pozemkové spoločenstvo Kraľovany hospodári podľa platného Plánu starostlivosti o les, ktorý bol vypracovaný na roky 2006-2015. Stálych zamestnancov, okrem lesníka, učtovníčky a predsedu spoločenstva nemáme, všetku činnosť v lese zabezpečujeme prostredníctvom firiem a živnostníkov.

 

V najbližších rokoch musíme našu pozornosť upriamiť na výchovné zásahy v prerezávkových porastoch a prebierkach do 50 rokov, ktoré boli v minulosti odsúvané a nevykonávali sa. Keďže sa jedná o plochu približne 200hektárov mladín, máme pred sebou kus práce.

 

Základné informácie:

IČO 17059313
DIČ 2021576084
Dátum zápisu 14. 07. 2000
Registračné číslo R-1036/503
Adresy pozemkového spoločenstva Kraľovany 186, 027 51 Kraľovany

Listy vlastníctva:

k.ú. KRAĽOVANY LV č. 461
k.ú. PÁRNICA LV č. 3027
k.ú. KRAĽOVANY LV č. 493
k.ú. KRAĽOVANY LV č. 959
k.ú. KRAĽOVANY LV č. 1012
k.ú. KRAĽOVANY LV č. 1075
gis.nlcsk.org/islhp/register-pozemkovych-spolocenstiev

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧