Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Spoločenstvo urbariátu - pozemkové spoločenstvo Kraľovany

Les vždy bol a stále je nemalým zdrojom obživy a príjmov mnohých Oravcov, preto si ho vážia, dbajú na to, aby lesa neubúdalo a nezhoršoval sa jeho stav a výmera.   V posledných rokoch sa pohľad na les postupne mení a pozerá sa naň ako na mimoriadne dôležitý faktor životných podmienok moderného človeka. Napomáha tomu starostlivosť o les, či už v minulosti, ale i súčasnosti.

 

V roku 1854 a následne v roku 1922 oravský komposesorát čiastočne predal a čiastočne dobrovoľne odstúpil kraľovianským urbárnikom lesnú a pasienkovú pôdu o výmere 1224 hektárov, o ktorú sa s výnimkou rokov 1958-1991 starajú doteraz. Lesy nášho spoločenstva sa rozprestierajú z časti na juhovýchodných výbežkoch Malej Fatry a z časti na severných svahoch Veľkej Fatry-vrch Kopa. Dedina sa nachádza v nadmorskej výške 430 m.n.m. ,najvyšší vrchol je Suchý vrch s výškou 1267 m.n.m., respektívne Kopa s výškou 1187m.n.m. Staré, pôvodné porasty boli bučiny, smreky a jedle sa vyskytovali len vtrúsene. Súčasné porasty sa zakladajú zmiešané, čo má vplyv na stabilitu celého lesného ekosystému.

 

Spoločenstvo urbariátu-pozemkové spoločenstvo Kraľovany hospodári podľa platného Plánu starostlivosti o les, ktorý bol vypracovaný na roky 2006-2015. Stálych zamestnancov, okrem lesníka, učtovníčky a predsedu spoločenstva nemáme, všetku činnosť v lese zabezpečujeme prostredníctvom firiem a živnostníkov.

 

V najbližších rokoch musíme našu pozornosť upriamiť na výchovné zásahy v prerezávkových porastoch a prebierkach do 50 rokov, ktoré boli v minulosti odsúvané a nevykonávali sa. Keďže sa jedná o plochu približne 200hektárov mladín, máme pred sebou kus práce.

 

Základné informácie:

IČO 17059313
DIČ 2021576084
Dátum zápisu 14. 07. 2000
Registračné číslo R-1036/503
Adresy pozemkového spoločenstva Kraľovany 186, 027 51 Kraľovany

Listy vlastníctva:

k.ú. KRAĽOVANY LV č. 461
k.ú. PÁRNICA LV č. 3027
k.ú. KRAĽOVANY LV č. 493
k.ú. KRAĽOVANY LV č. 959
k.ú. KRAĽOVANY LV č. 1012
k.ú. KRAĽOVANY LV č. 1075
gis.nlcsk.org/islhp/register-pozemkovych-spolocenstiev

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧