Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 sa konajú v sobotu 30. septembra 2023 od 07.00 h do 22.00 h

Odpadové hospodárstvo obce

 

Milí občania, ak nemáte kuka nádobu dostatočne zaplnenú, nedávajte ju na vývoz. Šetríte tým kapacitné aj finančné prostriedky.

Inak povedané: PROSÍME, NEVYVÁŽAJTE VZDUCH!
 
Najbližšie vývozy:

Výkaz Štatistického úradu SR

Označenie pre domácnosti vývoz každý párny týždeň v roku 2021

Označenie pre firmy a organizácie v obci

Je triedený zber odpadov bezplatný?

 

zdroj:: https://www.epi.sk/zz/2018-330

Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 6. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1 (1) Položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 1.(2) Položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 2.(3) Položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko sú uvedené v prílohe č. 3. § 2 Sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, sú uvedené v prílohe č. 4. § 3 (1) Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona, ktorú obec zasiela Environmentálnemu fondu do 30. júna príslušného kalendárneho roka, obsahuje

a) názov obce

b) identifikačné číslo obce,

c) kópiu ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, ktorý obec podala podľa osobitného predpisu za predchádzajúci kalendárny rok,

d) údaje o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný kalendárny rok podľa prílohy č. 2 zákona,

e) čestné vyhlásenie, že obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie povinností podľa osobitného predpisu.

(2) Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu podľa § 7 ods. 9 písm. c) zákona pre príslušný kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 5. § 4 Environmentálny fond príjmy z poplatkov za uloženie odpadov po odpočítaní príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona poskytne vo výškea) 70 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov obciam podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona,b) 30 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov a 50 % z príjmov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona,c) 50 % z príjmov z poplatkov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona. § 5 Údaje uvádzané na účely identifikácie platby poplatkov za uloženie odpadov prevádzkovateľom skládky odpadov alebo odkaliska vo variabilnom symbole k platbe sú uvedené v prílohe č. 6. § 6 Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.  

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Tabuľka č. 1
Položka
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020

2021 a nasledujúce roky

1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11
 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE INÝCH DRUHOV KOMUNÁLNEHO ODPADU NA SKLÁDKU ODPADOV

Tabuľka č. 2

Položka Názov položky/druh komunálneho odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 Drobný stavebný odpad (20 03 08) 7 7 8
2 Zemina a kamenivo (20 02 02) 3 5 7
3 Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1 17 18 19
Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1 – nebezpečný odpad 35 38 40
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.  

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV

 
Položka Názov položky/druh odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) – uloženie na skládku odpadov na inertný odpad 3 5 7
2 Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) – uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 7 7 7
3 Stavebný odpad3) 7 7 8
4 Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na skládku odpadov na inertný odpad 0,66 0,66 0,66
5 Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 7 7 7
6 Priemyselný ostatný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 okrem odpadu uvedeného v položke 7 7 7 7
7 Priemyselný ostatný odpad4) 30 30 30
8 Priemyselný nebezpečný odpad 35 38 40
  Poznámka: Položka č. 6 zahŕňa aj odpady, katalógové číslo 19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, ktoré nie je možné vzhľadom na ich charakter zhodnotiť iným spôsobom. Pod túto položku spadajú odpady, ktoré vzniknú po vytriedení zložiek komunálneho odpadu spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ktoré predstavujú tzv. ťažkú frakciu.   Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO

 
Položka Kategória odpadov Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 Ostatný odpad 0,2655 0,2655 0,2655
2 Nebezpečný odpad 0,8298 0,8298 0,8298
  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.  

SADZBY PRE VÝPOČET VÝŠKY PRÍJMOV Z POPLATKOV ZA ULOŽENIE ODPADOV PRE OBEC, NA KTOREJ ÚZEMÍ SA NACHÁDZA SKLÁDKA ODPADOV ALEBO ODKALISKO

Tabuľka č. 1 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný odpad
Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 5
2020 5
2021 a nasledujúce roky 5
Tabuľka č. 2 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na nebezpečný odpad  
Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 33
2020 33
2021 a nasledujúce roky 33
Tabuľka č. 3 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na inertný odpad  
Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 0,33
2020 0,33
2021 a nasledujúce roky 0,33
Tabuľka č. 4 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko  
Za rok Výška príjmov (veurách/t)
Ostatný odpad Nebezpečný odpad
2019 0,2655 0,8298
2020 0,2655 0,8298
2021 a nasledujúce roky 0,2655 0,8298
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.  

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU PODĽA § 7 ods. 9 písm. c) ZÁKONA

Za rok Úroveň vytriedenia
2019 30 %
2020 33 %
2021 a nasledujúce roky 35 %
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.  

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UVEDENÉ VO VARIABILNOM SYMBOLE K PLATBE ZA ULOŽENIE ODPADOV PREVÁDZKOVATEĽOM SKLÁDKY ODPADOV ALEBO ODKALISKA

Identifikácia pozícií vo variabilnom symbole k úhrade poplatku za uloženie odpadov
označenie poplatku za uloženie odpadov druh odpadu skupina odpadu mesiac, za ktorý je realizovaná úhrada poplatku posledné dvojčíslie roku, za ktorý sa uhrádza poplatok
3 2 2 0 0 1
0 2
0 2 0 3
0 4
0 5
 
Druh odpadu Komunálny odpad 20
Priemyselný odpad 02
Skupina odpadu Odpad uložený na skládku odpadov – nie je nebezpečný odpad 01
Odpad uložený na skládku odpadov – je nebezpečný odpad 02
Odpad uložený na skládku odpadov – inertný odpad 03
Odpad uložený na odkalisko – ostatný odpad 04
Odpad uložený na odkalisko – nebezpečný odpad 05

Kompostovanie

viac info: www.priateliazeme.sk/spz/ako-kompostovat/v-domacnosti/kompostovanie-na-zahrade www.priateliazeme.sk/spz/files/domace-kompostovanie-brozura-w.pdf Viac informácií o komunitnom kompostovaní nájdete na www.kompost.sk.

Separovaný zber informačný leták 2019

Informačný leták *.pdf

 

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧