Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Odpadové hospodárstvo obce

 

Milí občania, ak nemáte kuka nádobu dostatočne zaplnenú, nedávajte ju na vývoz. Šetríte tým kapacitné aj finančné prostriedky.

Inak povedané: PROSÍME, NEVYVÁŽAJTE VZDUCH!
 
Najbližšie vývozy:

Výkaz Štatistického úradu SR

Označenie pre domácnosti vývoz každý párny týždeň v roku

Označenie pre firmy a organizácie v obci

Je triedený zber odpadov bezplatný?

 

zdroj:: https://www.epi.sk/zz/2018-330

Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 6. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1 (1) Položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 1.(2) Položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 2.(3) Položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko sú uvedené v prílohe č. 3. § 2 Sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, sú uvedené v prílohe č. 4. § 3 (1) Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona, ktorú obec zasiela Environmentálnemu fondu do 30. júna príslušného kalendárneho roka, obsahuje

a) názov obce

b) identifikačné číslo obce,

c) kópiu ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, ktorý obec podala podľa osobitného predpisu za predchádzajúci kalendárny rok,

d) údaje o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný kalendárny rok podľa prílohy č. 2 zákona,

e) čestné vyhlásenie, že obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie povinností podľa osobitného predpisu.

(2) Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu podľa § 7 ods. 9 písm. c) zákona pre príslušný kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 5. § 4 Environmentálny fond príjmy z poplatkov za uloženie odpadov po odpočítaní príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona poskytne vo výškea) 70 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov obciam podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona,b) 30 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov a 50 % z príjmov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona,c) 50 % z príjmov z poplatkov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona. § 5 Údaje uvádzané na účely identifikácie platby poplatkov za uloženie odpadov prevádzkovateľom skládky odpadov alebo odkaliska vo variabilnom symbole k platbe sú uvedené v prílohe č. 6. § 6 Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.  

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Tabuľka č. 1
Položka
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020

2021 a nasledujúce roky

1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11
 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE INÝCH DRUHOV KOMUNÁLNEHO ODPADU NA SKLÁDKU ODPADOV

Tabuľka č. 2

Položka Názov položky/druh komunálneho odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 Drobný stavebný odpad (20 03 08) 7 7 8
2 Zemina a kamenivo (20 02 02) 3 5 7
3 Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1 17 18 19
Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1 – nebezpečný odpad 35 38 40
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.  

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV

 
Položka Názov položky/druh odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) – uloženie na skládku odpadov na inertný odpad 3 5 7
2 Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) – uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 7 7 7
3 Stavebný odpad3) 7 7 8
4 Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na skládku odpadov na inertný odpad 0,66 0,66 0,66
5 Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 7 7 7
6 Priemyselný ostatný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 okrem odpadu uvedeného v položke 7 7 7 7
7 Priemyselný ostatný odpad4) 30 30 30
8 Priemyselný nebezpečný odpad 35 38 40
  Poznámka: Položka č. 6 zahŕňa aj odpady, katalógové číslo 19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, ktoré nie je možné vzhľadom na ich charakter zhodnotiť iným spôsobom. Pod túto položku spadajú odpady, ktoré vzniknú po vytriedení zložiek komunálneho odpadu spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ktoré predstavujú tzv. ťažkú frakciu.   Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO

 
Položka Kategória odpadov Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 Ostatný odpad 0,2655 0,2655 0,2655
2 Nebezpečný odpad 0,8298 0,8298 0,8298
  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.  

SADZBY PRE VÝPOČET VÝŠKY PRÍJMOV Z POPLATKOV ZA ULOŽENIE ODPADOV PRE OBEC, NA KTOREJ ÚZEMÍ SA NACHÁDZA SKLÁDKA ODPADOV ALEBO ODKALISKO

Tabuľka č. 1 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný odpad
Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 5
2020 5
2021 a nasledujúce roky 5
Tabuľka č. 2 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na nebezpečný odpad  
Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 33
2020 33
2021 a nasledujúce roky 33
Tabuľka č. 3 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na inertný odpad  
Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 0,33
2020 0,33
2021 a nasledujúce roky 0,33
Tabuľka č. 4 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko  
Za rok Výška príjmov (veurách/t)
Ostatný odpad Nebezpečný odpad
2019 0,2655 0,8298
2020 0,2655 0,8298
2021 a nasledujúce roky 0,2655 0,8298
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.  

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU PODĽA § 7 ods. 9 písm. c) ZÁKONA

Za rok Úroveň vytriedenia
2019 30 %
2020 33 %
2021 a nasledujúce roky 35 %
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.  

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UVEDENÉ VO VARIABILNOM SYMBOLE K PLATBE ZA ULOŽENIE ODPADOV PREVÁDZKOVATEĽOM SKLÁDKY ODPADOV ALEBO ODKALISKA

Identifikácia pozícií vo variabilnom symbole k úhrade poplatku za uloženie odpadov
označenie poplatku za uloženie odpadov druh odpadu skupina odpadu mesiac, za ktorý je realizovaná úhrada poplatku posledné dvojčíslie roku, za ktorý sa uhrádza poplatok
3 2 2 0 0 1
0 2
0 2 0 3
0 4
0 5
 
Druh odpadu Komunálny odpad 20
Priemyselný odpad 02
Skupina odpadu Odpad uložený na skládku odpadov – nie je nebezpečný odpad 01
Odpad uložený na skládku odpadov – je nebezpečný odpad 02
Odpad uložený na skládku odpadov – inertný odpad 03
Odpad uložený na odkalisko – ostatný odpad 04
Odpad uložený na odkalisko – nebezpečný odpad 05

Kompostovanie

viac info: www.priateliazeme.sk/spz/ako-kompostovat/v-domacnosti/kompostovanie-na-zahrade www.priateliazeme.sk/spz/files/domace-kompostovanie-brozura-w.pdf Viac informácií o komunitnom kompostovaní nájdete na www.kompost.sk.

Separovaný zber informačný leták 2019

Informačný leták *.pdf

 

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧