Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Kontrolór obce

Ing. Ivan Michalík

telefón: 0903 546 011

e-mail: ivanmichalik@chello.sk

Kompetencie kontrolóra obce

Funkcia hlavného kontrolóra je obligatórnou funkciou, tzn., neponecháva sa na zváženie obecného zastupiteľstva, či túto funkciu vytvorí alebo nie. Funkcia hlavného kontrolóra vyplýva zo Zákona o obecnom zriadení. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo rovnako ako prednostu obecného úradu na dobu 6.rokov, tzn. nie na štvorročné funkčné obdobie.Na rozdiel od prednostu, ktorý je podriadený starostovi obce, hlavný kontrolór je priamo zodpovedný obecnému zastupiteľstvu. Pôsobnosť hlavného kontrolóra: *vykonáva kontrolu úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti obce, tzn., výkon samosprávnych funkcií obce, *kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu obce a nakladanie s majetkom obce, *vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu, a to ešte pred ich schválením obecným zastupiteľstvom, *zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, rovnako ako prednosta obecného úradu, *je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom obce, *plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú zo štatútu obce alebo ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí *vzdaním sa funkcie, *odvolaním z funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže hlavného kontrolóra odvolať, ak hlavný kontrolór *bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, *vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra, *ak dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti, vyplývajúce z jeho funkcie.

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧