Loading...
Instagram Futbalnet

VZN č. 6/2021 O VEREJNOM PORIADKU A O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY A OCHRANU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2021 O VEREJNOM PORIADKU A O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY A OCHRANU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 31.08.2021
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 03.09.2021
VZN účinné dňom: 18.09.2021

VZN č. 5/2021, KTORÝM SA URČUJÚ PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2021, KTORÝM SA URČUJÚ PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 31.08.2021
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 03.09.2021
VZN účinné dňom: 18.09.2021

VZN č. 4/2021 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2021 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 31.08.2021
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 03.09.2021
VZN účinné dňom: 18.09.2021

VZN č. 3/2021 O URČENÍ SPÁDOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2021 O URČENÍ SPÁDOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 21.07.2021
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 02.08.2021
VZN účinné dňom: 17.08.2021

VZN č. 2/2021 O POSKYTOVANÍ JEDNORAZOVÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA A PRÍSPEVKU PRE DÔCHODCOV

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2021 O POSKYTOVANÍ JEDNORAZOVÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA A PRÍSPEVKU PRE DÔCHODCOV

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 18.05.2021
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 19.05.2021
VZN účinné dňom: 03.06.2021
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa

VZN č. 1/2021, KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2021, KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 25.02.2021
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 26.02.2021
VZN účinné dňom: 01.04.2021

VZN č. 9/2020 O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 9/2020 O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 10.12.2020
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2020
VZN účinné dňom: 1.1.2021

VZN č. 8/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 11/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 8/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 11/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 10.12.2020
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2020
VZN účinné dňom: 1.1.2021

VZN č. 7/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 10/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 10/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY (Dodatok č. 1)

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 10.12.2020
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2020
VZN účinné dňom: 1.1.2021

VZN č. 6/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (Dodatok č. 1)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (Dodatok č. 1)

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 10.12.2020
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2020
VZN účinné dňom: 1.1.2021

VZN č. 5/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH (Dodatok č. 2)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2020, KTORÝM SA MENÍ VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH (Dodatok č. 2)

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 10.12.2020
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2020
VZN účinné dňom: 1.1.2021

VZN č. 4/2020, KTORÝM SA VYDÁVA PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2020, KTORÝM SA VYDÁVA PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 18.11.2020
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2020
VZN účinné dňom: 1.1.2021
 

VZN č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 8/2019 o miestnych daniach (Dodatok č. 1)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 8/2019 o miestnych daniach (Dodatok č. 1)

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 11.6.2020
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 15.6.2020
VZN účinné dňom: 30.6.2020

VZN č. 2/2020 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – č. 2/2020 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE KRAĽOVANY

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 11.6.2020
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 16.6.2020
VZN účinné dňom: 30.6.2020

VZN č. 1/2020 NARIADENIE O ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KRAĽOVANY

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 - Nariadenie o záväznej časti Územného plánu obce Kraľovany
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 11.2.2020
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 14.2.2020
VZN účinné dňom: 2.3.2020

VZN č. 11/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany č. 11/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 13.12.2019
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:17.12.2019
VZN účinné dňom: 1.1.2020

VZN č. 10/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany č. 10/2019 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 13.12.2019
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 17.12.2019
VZN účinné dňom: 1.1.2020

VZN č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY - Príloha č.1

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY - Príloha č.2

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY - Príloha č.3

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany č. 9/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY - Príloha č.4 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 13.12.2019
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 17.12.2019
VZN účinné dňom: 1.1.2020

VZN č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany číslo 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 13.12.2019
VZN vyhlásené po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 17.12.2019
VZN účinné dňom: 1.1.2020

VZN Č. 4/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VZN Č. 4/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VZN Č. 3/2019 O ZRIADENÍ VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V MATERSKEJ ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VZN Č. 3/2019 O ZRIADENÍ VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V MATERSKEJ ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VZN Č. 2/2019 O ZRUŠENÍ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V MATERSKEJ ŠKOLE, V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VZN Č. 2/2019 O ZRUŠENÍ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V MATERSKEJ ŠKOLE, V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2017 O ZABEZPEČENÍ ODVÁDZANIA ODPADOVEJ VODY VEREJNOU KANALIZÁCIOU VKATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY VMIESTE, KDE JE VEREJNÁ KANALIZÁCIA VYBUDOVÁ.

VZN ČÍSLO 1/2017 O ZABEZPEČENÍ ODVÁDZANIA ODPADOVEJ VODY VEREJNOU KANALIZÁCIOU VKATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY VMIESTE, KDE JE VEREJNÁ KANALIZÁCIA VYBUDOVÁ.

VZN č. 1/2015

VZN č. 1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2015 O UMIESTŇOVANÍ PLAGÁTOV A INÝCH NOSIČOV INFORMÁCIÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2015 O UMIESTŇOVANÍ PLAGÁTOV A INÝCH NOSIČOV INFORMÁCIÍ NA ÚZEMÍ OBCE KRAĽOVANY

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧