Loading...
Instagram Služba SMS pre obyvateľov obce Kraľovany Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Zástupca starostu obce Kraľovany

Jarmila Kmeťová

e-mail: zastupca@obeckralovany.sk

Kompetencie zástupcu starostu obce

Zástupca starostu zastupuje starostu v oblastiach, ktoré v súlade s § 13b, ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto poverujem v nasledovnom rozsahu :  
 • koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami pri obecnom zastupiteľstve a obecným úradom
 • koordinuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva
 • kontroluje prerokovanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách
 • podieľa sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce
 • koordinuje práce súvisiace s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc obce
 • zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce
 • počas neprítomnosti starostu vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • rozvíja partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinuje plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov obce a dohliada na prípravu družobných zmlúv
 • riadi a koordinuje činnosti ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií obce, reprezentácie obce na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach
 • je oprávnený v majetkoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úlohy smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. rokovania a pod., okrem oprávnenia tieto zmluvy podpisovať
 • je oprávnený v pracovnoprávnych vzťahoch podieľať sa na príprave podkladov pre pracovnoprávne úkony, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • plní úlohy určené starostom obce a obecným zastupiteľstvom
 • schvaľuje pracovné cesty starostu obce
 • plní úlohy pri vykonávaní inventarizácie majetku obce
 • plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti
 • organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základné práce v čase krízovej situácie na území obce – povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie
  Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu obce na výkon funkcie rozhoduje zástupca starostu aj vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie a to aj nad rámec činností uvedených ustanovení, pokiaľ to nie je  v rozpore s platnou právnou úpravou.   Neprítomnosťou starostu obce sa rozumie plánovaná, resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta a zahraničná služobná cesta.   V prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupca starostu ujíma zastupovania starostu od momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu dozvedel. Za nespôsobilosť vykonávať funkciu starostu sa považuje najmä choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostovi vykonávať jeho funkciu. Zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne preukázateľne vykonávať svoju funkciu.   V prípade zániku mandátu starostu obce v zmysle § 13a, ods. 1, písm. c) až i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonáva mandát starostu obce jeho zástupca v plnom rozsahu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce.

Môžete nás nájsť

⇧ Naspäť hore ⇧