Loading...
Instagram Futbalnet

ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-003090 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Oprava hasičskej zbrojnice

Zmluva - Stavebné úpravy strešnej konštrukcie polyfunkčného spolkového domu Kraľovany - IMREX, s.r.o. Bobrovec 214,032 21 Bobrovec

Zmluvu o odbere jedlých olejov a tukov s firmou COR Waste, s.r.o.

Zmluva - OFZ, a.s. pelety zima 2019/2020

Zmluva - Prima banka Slovensko, a.s. - Grantový účet: dotácie rôzne

Zmluva - Prima banka Slovensko, a.s. - Grantový účet: hasičská zbrojnica

TOPSET Solutions s.r.o. - ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej službe pre Obec Kraľovany 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok 2019 uzavretá podľa §268 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Dodatok č.8 - k zmluve o dielo na zhotovenie diela Kanalizácia a ČOV Kraľovany - 2. etapa

TOPSET Solutions s.r.o. - ZMLUVA O DIELO na PASPORTIZÁCIU CINTORÍNA

Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí - Zmluva o výpožičke kompostéra - obec

Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí - Zmluva o výpožičke kompostéra - občania

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

EKOTEC, spol. s r.o. - revízia multifunkčného a detského ihriska

TOPSET Solutions s.r.o. - ZMLUVA O AKTUALIZÁCII DÁT KATASTRA

Dodatok č.7

Zmluva o verejných vodovodoch a verejneých kanalizáciach č. 4822018

Zmluva spracovanie osobných údajov

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2018

Zmluva - Environmentálny fond č. 12836408U01

Zmluva č. ZO/2018A10320-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo zo dňa 16.7.2014 na zhotovenie diela: Kanalizácia a ČOV, Kraľovany - 2 etapa

Kúpna zmluva

Mandátna zmluva

Zmluva SIMA Consult

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

o

ZMLUVA č. 120747 08U01

Zmluva o zriadení založného práva nehnuteľnosti

Môžete nás nájsť

Instagram

ZAUJALO VÁS NIEČO NA NAŠEJ STRÁNKE
ALEBO MÁTE NA NÁS OTÁZKU ?
Zanechajte nám správu !

 

 
⇧ Naspäť hore ⇧